LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     

Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto ir TSRS liaudies komisarų tarybos nutarimo

„Dėl priemonių išvalant Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR nuo antitarybinio, kriminalinio ir socialiai pavojingo elemento“ projektas.

[1941 m. gegužės 16 d.] Rusijos valstybiniame naujausiųjų laikų istorijos archyve (RGANI) saugomo dokumento kopija.
LYA, f.  K-8, ap. 4, rit. 1.