LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš TSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vyriausiosios lagerių valdybos (GULAG‘o) 

Darbo ir spec. tremties vietų skyriaus 1941 m. spalio mėn. ataskaitos TSRS NKVD

apie iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos ir Moldavijos ištremtų asmenų paskirstymą ir apgyvendinimą

tolimuose TSRS regionuose. Rusijos Federacijos valstybiniame archyve (GARF) saugomo dokumento kopija.

LYA, f. K-8, ap. 1, rit. 12.