LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
Ištraukos iš Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto (LKP(b) CK) pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus

1942 m. ataskaitos apie LKP(b) CK darbą, kurioje informuojama, kad dėl prasidėjusio Vokietijos–TSRS karo

1941 m. birželio 14–18 d. trėmimai Lietuvoje nebuvo baigti, ir pranešama apie  trėmimų įtaką politinei padėčiai krašte.

LYA, f. 1771, ap. 5, b. 48, l. 2, 10.