LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS

Parodos dokumentų sąrašas

   

1. Lietuvos Respublikos XII Ministrų kabinetas (1925-09-25–1926-06-15). Iš kairės (viršuje): 1. Finansų ministras Petras Karvelis. 2. Teisingumo ministras Vincas Karoblis. 3. Ministras Pirmininkas ir krašto apsaugos ministras Leonas Bistras. 4. Švietimo ministras Kazimieras Jokantas. 5. Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius. 6. Ministrų kabineto reikalų vedėjas Bronius Dailidė. 7. Valstybės kontrolierius Zigmas Starkus.  8. Užsienio reikalų ministras Mečislovas Reinys. 9. Susisiekimo ministras Balys Sližys. 10. Vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis. Kaunas, 1925–1926 m. Nuotraukoje nurodyta klaidinga Ministrų kabineto veiklos pradžios data. Ministrai K. Jokantas, A. Endziulaitis, valstybės kontrolierius Z. Starkus 1941 m. birželio 14 d. buvo suimti ir ištremti iš Lietuvos.

 

2. Ištrauka iš LTSR vidaus reikalų liaudies komisaro Aleksandro Guzevičiaus 1941 m. balandžio 29 d. įsakymo dėl antisovietinio elemento operatyvinės įskaitos organizavimo.

 

3. Ištrauka iš Antisovietinio elemento operatyvinės įskaitos tvarkos instrukcijos, patvirtintos LTSR vidaus reikalų liaudies komisaro Aleksandro Guzevičiaus 1941 m. balandžio 29 d.

 

4. Ištraukos iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo 1941 m. gegužės 12 d. telegramos TSRS valstybės saugumo liaudies komisarui Vsevolodui Merkulovui apie numatytų suimti ir ištremti iš Lietuvos TSR asmenų kategorijas ir preliminarų tokių asmenų  kiekį.

 

5. Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto ir TSRS liaudies komisarų tarybos 1941 m. gegužės 14 d. nutarimo „Dėl socialiai svetimo elemento iškeldinimo iš Pabaltijo respublikų, Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos ir Moldavijos“ turinio santrauka. Kopija.

 

6. Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto ir TSRS liaudies komisarų tarybos nutarimo „Dėl priemonių išvalant Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR nuo antitarybinio, kriminalinio ir socialiai pavojingo elemento“ projektas. [1941 m. gegužės 16 d.] Rusijos valstybiniame naujausiųjų laikų istorijos archyve (RGANI) saugomo dokumento kopija.

 

7. Ištrauka iš TSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) parengtos Antisovietinio elemento trėmimo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos operacijos vykdymo instrukcijos. [1941 m., ne anksčiau gegužės 19 d.]

 

8. LTSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo 1941 m. gegužės 28 d. ataskaita TSRS valstybės saugumo liaudies komisarui Vsevolodui Merkulovui apie pasirengimo numatytai Lietuvos gyventojų trėmimo operacijai eigą.


9. Ištrauka iš TSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 4 d. nurodymo NKGB apskričių viršininkams dėl priemonių, būtinų trėmimo operacijai parengti.

 

10. Ištraukos  iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 4 d. nurodymo LTSR NKGB apskričių ir operatyviniams skyriams dėl trėmimo operacijos organizavimo.

 

11. TSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 3-osios valdybos 4-ojo skyriaus 3-ojo poskyrio 1941 m. birželio 5 d. duomenys apie antisovietinio ir socialiai pavojingo elemento kiekį Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR. Rusijos Federacijos valstybiniame archyve (GARF) saugomo dokumento kopija.


12. LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Operatyvinio štabo 1941 m. birželio 6 d. dienos suvestinė apie pasirengimo trėmimo operacijai eigą.

 

13. LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 7 d. pažyma apie trėmimo operacijos vykdymo tvarką palei Lietuvos geležinkelio liniją.


14. Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Operatyvinio štabo instrukcijos apie areštuotų ir tremiamų asmenų įlaipinimą į ešelonus. [1941 m. birželio mėn.]


15. Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) pažymos apie bylų areštuotiems ir tremiamiems asmenims sudarymo tvarką. [1941 m. birželio mėn.]


16. LTSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo ir LTSR vidaus reikalų liaudies komisaro Aleksandro Guzevičiaus 1941 m. birželio 9 d. įsakymas dėl operatyvinio štabo (operatyvinio trejeto) Kauno mieste patvirtinimo.


17. LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 9 d. nurodymai LTSR NKGB apskričių operatyviniams štabams dėl trėmimo operacijos operatyvinių planų priedo – nustatytos formos pažymų – sudarymo.


18. Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto Biuro nutarimas (ypatingasis aplankas) „Klausimai, susiję su kontrrevoliucinių ir socialiai pavojingų elementų suėmimu ir ištrėmimu iš Lietuvos TSR”.  [1941 m. birželio mėn.]


19. Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Lazdijų apskrities skyriaus sudaryto gyventojų suėmimo ir trėmimo operacijos Lazdijų apskrityje operatyvinio plano. [1941 m. birželio 10 d.]


20. Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) ir LTSR NKGB Švenčionių  apskrities skyriaus 1941 m. birželio 10 d. gyventojų suėmimo ir trėmimo operacijos Švenčionių ir Švenčionėlių apskrityse operatyvinių priemonių plano.


21. Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis (1885–1969 m.). Kaunas, 1924 m.

 

22. LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kretingos apskrities skyriaus 1941 m. birželio 7 d. nutarimas areštuoti buvusį Lietuvos Respublikos Prezidentą Aleksandrą Stulginskį (1885–1969 m.) ir 1941 m. birželio 10 d. nutarimas ištremti jo šeimą.


23. Tauragės apskrities gyventojo, pasiturinčio prekybininko Nachamo Abramovičiaus šeimos įskaitos (tremties) ir tremtinio asmens bylų 1941 m. birželio 7–11 d. dokumentai.


24. LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 2-ojo skyriaus 1941 m. birželio 12 d. pažyma apie numatytų suimti ir ištremti asmenų skaičių.


25. Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB)  Kauno operatyvinio štabo 1941 m. birželio 13 d. trėmimo operacijos Kauno mieste plano.


26. Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB)  2-ojo skyriaus 1941 m. birželio mėn. asmenų, numatytų suimti ir ištremti  iš Lietuvos, įrašymo į apskaitą plano.


27. TSRS valstybės saugumo liaudies komisaro Vsevolodo Merkulovo 1941 m. birželio 15 d. telegrama LTSR valstybės saugumo liaudies komisarui Piotrui Gladkovui dėl trėmimo operacijos vykdymo, asmenų, pasislėpusių ar pabėgusių nuo trėmimų, paieškos, tremiamųjų turto pasisavinimo.


28. LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) ir LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 1941 m. birželio 16 d. pažymos apie Lietuvos gyventojų trėmimo operacijos eigą.


29. Ištrauka iš Šakių miesto gyventojo Boriso Lencevskio, ištremto iš Lietuvos 1941 m. birželio mėn., turto surašymo ir įkainojimo 1941 m. birželio 16 d. akto.

 

30. LTSR liaudies komisarų tarybos pirmininko Mečislovo Gedvilo, LTSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo ir Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriaus Iciko Šmuelio Meskupo 1941 m. birželio 17 d. telefonograma Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) miestų ir apskričių komitetų sekretoriams, miestų ir apskričių vykdomųjų komitetų pirmininkams, LTSR NKGB apskričių skyrių viršininkams dėl konfiskuoto ištremtųjų turto apskaitos ir paskirstymo.


31. LTSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo 1941 m. birželio 17 d. telefonograma LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) skyriams ir poskyriams dėl trėmimo operacijos baigimo.


32. Šakių miesto gyventojo Giršo Rubinšteino, ištremto iš Lietuvos 1941 m. birželio mėn.,  turto konfiskavimo 1941 m. birželio 17 d.  aktas.


33. Iš Lietuvos ištremto nenustatyto asmens 1941 m. birželio 18 d. laiškas Kauno miesto gyventojai A. Varkalienei apie kelionėje į tremtį patirtas kančias.


34. Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Utenos apskrities komiteto 1941 m. birželio 19 d. pranešimas Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui Antanui Sniečkui apie Utenos apskrities gyventojų trėmimo operacijos metu nuo tremties pabėgusius žmones.


35. LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 19 d. suvestinė apie įvykdytą Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją ir jos metu suimtus bei ištremtus asmenis.


36. Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Švenčionėlių apskrities komiteto 1941 m. birželio 21 d. planas apie iš  Švenčionėlių apskrities ištremtų ūkininkų konfiskuoto turto panaudojimą.


37. Ištrauka iš TSRS valstybės saugumo liaudies komisaro Vsevolodo Merkulovo  informacijos Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui Josifui Stalinui, TSRS liaudies komisarų tarybos pirmininkui Viačeslavui Molotovui ir TSRS vidaus reikalų liaudies komisarui Lavrentijui Berijai apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų trėmimo operacijos rezultatus. [1941 m. birželio mėn.] Rusijos valstybiniame naujausiųjų laikų istorijos archyve (RGANI) saugomo dokumento kopija.


38. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas, Valstybės kontrolierius Konstantinas Šakenis (1881–1959 m.). Kaunas, 1934–1940 m.  Fotografas M. Smečechauskas.


39. Buvusio Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko, švietimo ministro, Valstybės kontrolieriaus Konstantino Šakenio (1881–1959 m.), 1941 m. birželio 15 d. mėn. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos. [1941 m.]


40. Buvusio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Antano Endziulaičio (1895–1942 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), nuotraukos. [1941 m.]


41. Ypatingojo pasitarimo prie TSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 1942 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo dėl buvusio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, valstybės kontrolieriaus Zigmo Prano Starkaus (1892–1942 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), sušaudymo išrašas.


42. Lietuvos kariuomenės pulkininkas Juozas Papečkys (1889–1942 m.). Kaunas, [1924 m.]. Fotografas B. Savsenavičius.


43. Buvusio Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, pulkininko leitenanto Juozo Papečkio (1889–1942 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), nuotraukos. [1941 m.]


44. Buvusio Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Stasio Šilingo (1885–1962 m.), 1941 m. birželio mėn. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos. [1941 m.]


45. Lietuvos įgaliotasis ministras Italijoje Voldemaras Vytautas Čarneckis (1893–1942 m.). Kaunas, 1930–1933 m.


46. Buvusio Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro, Lietuvos įgaliotojo ministro Italijoje Voldemaro Čarneckio (1893–1942 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), nuotraukos. [1941 m.]


47. Buvusio Lietuvos Respublikos švietimo ministro Kazimiero Jokanto (1880–1942 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto  ir išsiųsto į TSRS NKVD Sverdlovsko kalėjimą, nuotraukos. [1941 m.]


48. Buvusio Lietuvos Respublikos švietimo ministro Juozo Tonkūno (1894–1968 m.), 1941 m. birželio mėn. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotrauka. Be datos.


49. Buvusio Lietuvos Respublikos finansų ministro Jono Sutkaus (1893–1942 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), nuotraukos. [1941 m.]


50. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas. Kaunas, [1934–1935 m.].


51. Buvusio Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Jokūbo Stanišausko (1892–1943 m.), 1941 m. birželio mėn. suimto  ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos. [1941 m.]


52. Lietuvos Respublikos kariuomenės generolas Zenonas Gerulaitis (1894–1945 m.). [Kaunas], 1930–1933 m.


53. Ištrauka iš Lietuvos kariuomenės divizijos generolo Zenono Gerulaičio (1894–1945 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į Juchnovo karo belaisvių lagerį, vėliau – į Norilsko lagerį Krasnojarsko krašte, 1941 m. rugpjūčio 14 d. anketos.


54. Lietuvos karininko Petro Jakučio (g. 1906), 1941 m. birželio mėn. 14 d. suimto ir išsiųsto į Juchnovo karo belaisvių lagerį, vėliau – į Norilsko lagerį Krasnojarsko krašte, nuotraukos. [1941 m.]


55. „Lietuvos aido“ techninio redaktoriaus Antano Dėdelės (1896–1942 m.), 1941 m. birželio 14 d.  suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), nuotraukos. [1941 m.]


56. Izidorius Tamošaitis (1889–1943 m.). [Iki 1921 m.]


57. Profesoriaus, teologijos mokslų daktaro Izidoriaus Tamošaičio (1889–1943 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos. [1941 m.]


58. Ištrauka iš Kudirkos Naumiesčio pradžios mokyklos mokytojo Petro Barkausko (g. 1903 m.), 1941 m. birželio mėn. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), 1941 m. birželio mėn. anketos.


59. Šiaulių apskrities Kurtuvėnų dvaro savininko, grafo Stanislovo Pliaterio-Zyberko (Plater-Zyberk) (1889–1955 m.),  1941 m. birželio mėn. suimto ir išvežto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos. [1939, 1941 m.]


60. Ištrauka iš  Tauragės gyventojo, pasiturinčio prekybininko Izrailio Epšteino (1894–1941 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), 1941 m. birželio mėn. anketos.


61. Skuodo gyventojo, vaistinės savininko, Skuodo šaulių gaisrininkų komandos vadovo,  sionistų partijos nario Samuelio-Dovydo Mirkes (g. 1889 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos [1939, 1941 m.].


62. 1941 m. birželio mėn. iš Lietuvos  ištremtų Pasvalio gyventojų  atminimui skirta nuotrauka, 1945 m. konfiskuota iš Panevėžio apskrities Pumpėnų valsčiaus Rimkūnėlių kaimo gyventojo, 1941 m. birželio sukilimo dalyvio Juozo Sakalausko (g. 1900 m.). Be datos.


63.  Ištrauka iš TSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vyriausiosios lagerių valdybos (GULAG‘o)  Darbo ir spec. tremties vietų skyriaus 1941 m. spalio mėn. ataskaitos TSRS NKVD apie iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos ir Moldavijos ištremtų asmenų paskirstymą ir apgyvendinimą tolimuose TSRS regionuose. Rusijos Federacijos valstybiniame archyve (GARF) saugomo dokumento kopija.


64. Ištraukos iš Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto (LKP(b) CK) pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus 1942 m. ataskaitos apie LKP(b) CK darbą, kurioje informuojama, kad dėl prasidėjusio Vokietijos–TSRS karo 1941 m. birželio 14–18 d. trėmimai Lietuvoje nebuvo baigti, ir pranešama apie  trėmimų įtaką politinei padėčiai krašte.


65. Raseinių apskrities gyventojos, mokytojos, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prezidiumo pirmininko (1949–1953 m.) Jono Žemaičio-Vytauto sesers Kotrynos Žemaitytės-Juškienės, jos vyro, eigulio Rapolo Juškos, jų vaikų Rūtos, Ramojaus ir Aušros Marijos, 1941 m. birželio mėn.  ištremtų į Komijos ATSR, nuotrauka. 1947 m.


66. Ukmergės apskrities Čiobiškio kaimo gyventojos, mokytojos Onos Šalučkienės, jos dukterų Reginos ir Marijos Laimutės, 1941 m. birželio mėn. ištremtų iš Lietuvos į Altajaus kraštą ir 1947 m. pabėgusių iš tremties į Lietuvą, nuotrauka. Be datos.


67. Tremtinių gyvenvietė Kakorna (Krasnojarsko kraštas,  RTFSR). 1949 m.


68. 1941 m. birželio trėmimo 48-tųjų metinių minėjimas 1989 m. birželio 14 d. Vilniuje, Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje.  Ant geležinkelio bėgių dedamos gėlės, uždegamos žvakės pagerbiant trėmimų aukas. Vilnius, 1989 m. birželio 14 d. Fotografas V. Kapočius.


69. 1941 m. birželio trėmimo 48-tųjų metinių minėjimas 1989 m. birželio 14 d. Kaune. Žmonių eitynės link geležinkelio stoties, iš kurios į tremtį buvo vežami žmonės. Kaunas, 1989 m. birželio 14 d. Fotografas V. Kapočius.


70. Sibiro tremtinių palaikai iš Igarkos (Krasnojarsko kraštas) atvežami į Kėdainių karinį aerouostą. Iš karinio lėktuvo iškelti karstai su tremtinių palaikais. Kėdainiai, 1989 m. liepos 28 d. Fotografas V. Kapočius.


_________________________________________________________