Lietuvos valstybės istorijos archyvas
         

Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečiui skirtas parodų ciklas
„Lietuvos miestų ir miestelių istorija“

       
UTENOS MIESTAS IR KRAŠTAS
LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO DOKUMENTUOSE
     

                 
Utenos miestelio ir dvaro savininkų Strutynskių šeimos herbas. 1797 m.     

          Lietuvos valstybės istorijos archyvo fonduose saugoma gana daug dokumentų, susijusių su Utenos miesto ir krašto istorija. Iš jų šiai parodai atrinkta tik maža dalis. Eksponuojamų dokumentų chronologinės ribos labai plačios: nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikų – iki praėjusio šimtmečio pradžios.
          Seniausi dokumentai pateikiami iš Lietuvos Metrikos – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinės išduotų dokumentų nuorašų knygų. Dokumentų kopijos padarytos iš mikrofilmų, nes pačios Lietuvos Metrikos knygos saugomos Maskvoje. Kiti to laikotarpio dokumentai pateikti iš fondų „LDK iždo komisija“, „Ukmergės žemės teismas“ (Utena priklausė Ukmergės pavietui). Šie šaltiniai suteikia žinių apie Utenos vietininką (1493 m.), Utenos miestą ir dvarą (apie 1512 m.),1599 m. miesteliui suteiktą prekybos privilegiją, dūmų (sodybų) skaičių Utenos tenute (1667 m.), Utenos dvare, miestelyje ir klebonijos valdose (1790 m.), Utenos miestelio žydus (1765 m.).
          Utenos dvaro ir miestelio istorija glaudžiai susijusi su didikų Berlič Strutynskių gimine, kuriai šios valdos priklausė. Jų valdymą iliustruoja pora XVIII a. dokumentų.
          Carinės Rusijos valdymo periodo dokumentai parodai atrinkti iš fondų „Vilniaus generalgubernatoriaus kanceliarija“, „Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimas“, „Vilniaus ir Kauno žemdirbystės ir valstybės turtų valdyba“, „Vilniaus gubernijos braižykla“. Iš šių dokumentų pažymėtini valstybinio Utenos dvaro detalus planas (1856 m.) ir pranešimas apie Utenos miestui gaisro padarytą žalą (1879 m.).
          Parodoje eksponuojami dokumentai parašyti LDK kanceliarine slavų, lenkų ir rusų kalbomis.
            

>>>