Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. alytus@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus,išdavimas

 

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ TAM TIKRUS JURIDINIUS FAKTUS, IŠDAVIMAS 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas 

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

1

2.

Administracinės paslaugos versija

 V0.1

 3.

 Administracinės paslaugos pavadinimas

 Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas.

4. 

 Administracinės paslaugos apibūdinimas

 Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą.

Elektroniniu paštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ;

 Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.

Atstovavimą ir atstovaujančio asmens atpatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).

Jei prašymas pateikiamas per Integralią administracinių paslaugų sistemą, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento skenuota kopija ar atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų skenuotos kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymas siunčiamas paštu ar pateikiamas per Integralią administracinių paslaugų sistemą), atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (kai dėl informacijos apie asmenį jo atstovas kreipiasi paštu ar pateikia pršymą per Integralią administracinių paslaugų sistemą) bei, atsižvelgiant į prašymo turinį, reikiama informacija ir (ar) dokumentai ar jų kopijos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Specialistė Alma Kaminskienė, tel. (8 315) 52 054,

el. p. alytaus.aa@archyvai.lt

Direktorė Zenė Bernatavičienė, tel. (8 315) 52 054,

el.p. z.bernataviciene@archyvai.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Direktorė Zenė Bernatavičienė, tel. (8 315) 52 054; 

el. p. z.bernataviciene@archyvai.lt.

10. 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 

 Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą adminstracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti adminsitracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dokumentų paieška apmokestinta pagal Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraštį, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. įsakymu Nr. ĮV-425 “Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo” , įkainius.

Jeigu kreipiamasi dėl dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) gautą darbo užmokestį valstybės archyve, administarcinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo apvyzdys ir prašymo turinys

Prašymų formos, pildymo pavyzdžiai pateikiami archyve ir interneto svetainėje www. http://www.archyvai.lt.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie archyvo teikiamas adminsracines ir viešąsias paslaugas, prašymų formos ir jų pildymo pavyzdžiai pateikiami interneto svetainėje www.http://www.archyvai.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

 15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą 

 Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: Ramunė Jančiauskienė,
Informacija atnaujinta: 2014-09-10 16:36