Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. alytus@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Administracinės procedūros vykdymas

 Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1,

Administracinės paslaugos pavadinimas

3

 2.

Administracinės paslaugos versija

V0.1

 3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

 Administracinės procedūros vykdymas

 4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinė procedūra - viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai, nagrinėjant skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galbūt padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą.

Elektroniniu paštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. 

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. 

 5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administarvimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

 6.

 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Asmens skundas arba pranešimas, kuriame įvardijami viešojo administravimo subjekto veiksmai, neveikimas ar adminstracinis sprendimas, kuriais galbūt buvo apžeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Skundai arba pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens - pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar vakstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami.

Prie asmens skundo ar pranešimo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

 7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens skundas ar pranešimas ir, atsižvelgiant į skundo ar pareiškimo turinį, reikiama informacija ir (ar) dokumentai.

 8.

Adminstracinės paslaugos teikėjas 

Direktorė Zenė Bernatavičienė, tel. (8 315) 52 054, el.p. z.bernataviciene@archyvai.lt  arba kitas direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

 9.

Administracinės paslaugos vadovas 

 Direktorė Zenė Bernatavičienė, tel. (8 315) 52 054, el.p. z.bernataviciene@archyvai.lt

 10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11. 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Informacija teikiama neatlygintinai.

 12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo pavyzdys

Prašymo forma laisva. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.

 13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie archyvo teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas pateikiama interneto svetainėje www.http://www.archyvai.lt

 14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai 

Paslauga yra galutinė. 

 15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą 

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje yloje pagal dokumentacijos planą. 

 

 

 

 

_ _ _

Informaciją atnaujino: Ramunė Jančiauskienė,
Informacija atnaujinta: 2014-09-10 10:53