Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. alytus@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

 Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.

Administracinės paslaugos kodas 

 2.

Admisntarcinės paslaugos versija 

 V0.1

 3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas.

 4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai gali būti pateikaimi žodžiu, arštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą.

Elektroniniu paštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. 

 5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

 Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo".

 6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir konatktiniai duomenys ryšiui palaikyti.  

 7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Laisvos formos prašymas (jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

 8.

Administracinės paslaugos teikėjas 

 Specialistė Alma Kaminskienė, tel. (8 315) 52 054,

el.p. alytaus.aa@archyvai.lt

 

Direktorė Zenė Bernatavičienė, tel. (8 315) 52 054,

el.p. z.bernataviciene@archyvai.lt

 9.

Administracinės paslaugos vadovas 

 Direktorė Zenė Bernatavičienė, tel. (8 315) 52 054,

el.p. z.bernataviciene@archyvai.lt

 10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Žodžiu pateikti asmenų prašymai esant galimybėms išnagrinėjami nedelsiant. Kitais atvejais administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti adminsitarcinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

 11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

IInformacija teikiama neatlygintinai.

 12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

 Prašymo forma laisva. pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, apvardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti reikalo esmę.

 13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie archyvo teikiamas adminstracines ir viešąsias paslaugas pateikiama interneto svetainėje www.http://www.archyvai.lt

 14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

 15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą 

 Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

 

 

 

_ _ _

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-10 17:05