Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. alytus@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Darbuotojai

Alma Kaminskienė

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. registruoja ir tvarko Filialo vidaus bei gautus dokumentus, sudaro priskirtų dokumentų bylas, jų apskaitos dokumentus, šiuos dokumentus nustatyta tvarka perduoda toliau saugoti;

2. registruoja gautą ir siunčiamą korespondenciją dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“;

3. laiku perduoda dokumentus vykdytojams bei kontroliuoja įvykdymo terminus;

4. išsiunčia parengtus dokumentus adresatams;

5. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašytinai supažindina valstybės tarnautojus ir darbuotojus su Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktais ir Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriaus vidaus administravimo dokumentais;

6. tvarko Filialo sudaromų bylų apskaitą: dalyvauja rengiant Archyvo dokumentacijos planą, sudaro vienarūšių bylų sąrašus, kitus dokumentų apskaitos dokumentus;

7.tvarko Filialo užbaigtų bylų apskaitą: teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir teikia derinti bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus. Sudaro trumpai saugomų bylų sąrašus.

8. priima asmenis jiems atvykus į Filialą, teikia konsultacijas dėl dokumentų paieškos telefonu;

9. priima asmenų prašymus dėl dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimo, Filiale turimos informacijos pateikimo;

10. vykdo kitus su Filialo funkcijomis susijusius vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti Filialo tikslai uždaviniai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, taip pat Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;

5. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;

7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu);

8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

9. mokėti rusų, anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10. turėti puikius bendravimo įgūdžius, darbo aptarnaujant asmenis patirties.

 ______________________________________

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 17:21