Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. alytus@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Darbuotojai

Danutė Kasikevičienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. vykdo Filialui nuolat saugomus dokumentus perduodančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo priežiūrą, užtikrindamas LR Dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatų įgyvendinamą:

1.1. nagrinėja ir vertina priskirtų valstybės ir savivaldybės institucijų įstaigų, įmonių pateiktus dokumentacijos planus ir kitus apskaitos dokumentus, taip pat teisės norminius aktus, nustatančius jų veiklos dokumentų registrus, kitus apskaitos duomenis;

1.2. atlieka priskirtų institucijų įstaigų, įmonių dokumentų valdymo patikrinimus;

1.3. teikia metodinę pagalbą, konsultuoja, veda seminarus, dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais.

2. kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi;

3. reikalui esant surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 116, 117, 118, 504, 505, 522 straipsnius;

4. tvarko priskirtų kontroliuoti įstaigų ir įmonių priežiūros dokumentų apskaitą;

5. teikia pasiūlymus dėl Įstaigų ir įmonių, perduodančių nuolat saugomus dokumentus Filialui, sąrašo tikslinimo ir papildymo;

6. tvarko Filiale saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai (toliau -LVAT) žinias apie archyve saugomų dokumentų fondų kiekio ir apimties pasikeitimus;

7. kaupia ir tvarko Elektroninio archyvo informacinei sistemai (toliau – EAIS) reikalingus duomenis apie Filiale saugomus dokumentų fondus, pagal nustatytą grafiką teikia duomenis LVAT – EAIS administratoriui;

8. dalyvauja rengiant Filialo veiklos planus ir ataskaitas, siekiant Filialo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;

9. dalyvauja Archyvo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, projektams;

10. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus, siekiant Filialo tikslų bei uždavinių įgyvendinimo;

11. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus, siekiant Filialo tikslų įgyvendinimo.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą, profesinių žinių ir darbo valstybinėje archyvų sistemoje patirties;

2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, taip pat Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;

5. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;

7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, Outlook Express, Internet explorer);

8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

9. mokėti užsienio kalbą: anglų - B1 lygiu arba rusų – B2 lygiu;

10. turėti puikius bendravimo įgūdžius, darbo teikiant informaciją asmenims patirties.

_____________________________

 
Informaciją atnaujino: Ramunė Gudėnienė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 17:23