Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. alytus@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Darbuotojai

Ieva Bubelienė

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. iš nuolat saugomus dokumentus Filialui perduodančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių priima saugoti dokumentus: tikrina priimamų dokumentų būklę, teisės aktais nustatyta tvarka įformina dokumentų priėmimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas tam skirtose archyvo patalpose;

3. išduoda dokumentus (bylas): filialo darbuotojams, skaitytojams, laikinam naudojimui LR dokumentų ir archyvų įstatymo 22 straipsnyje numatytais atvejais; dokumentų (bylų) išdavimą laikinam naudojimui nustatyta tvarka įformina: sudaro aktus, užregistruoja atitinkamuose dokumentų registruose ar apskaitos žurnaluose;

4. atlieka Filiale saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų fizinės būklės monitoringą: seka temperatūros ir drėgmės režimą dokumentų saugyklose, kasdien registruojant prietaisų rodmenis specialiuose žurnaluose, stebi dokumentų saugyklų gaisro ir apsaugos signalizacijos būklę;

5. įgyvendina filiale saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų išsaugojimą užtikrinančias prevencinio konservavimo priemones: tikrina saugomų dokumentų kiekį ir būklę, tikrinimą įformina teisės aktais nustatyta tvarka, sudeda dokumentus į dėžutes, įriša tas dokumentų bylas, kurių būklė dėl intensyvaus dokumentų naudojimo blogėja, suklijuoja įplyšusius dokumentų lapus;

6. dalyvauja saugomų dokumentų ir jų apskaitos tvarkymo ir paieškos sistemų tobulinimo, kompiuterizavimo procesuose;

7. dalyvauja Archyvo direktoriaus patariamųjų institucijų darbe;

8. vykdo kitus su Filialo funkcijomis susijusius Filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti institucijos uždaviniai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, profesinių žinių ir darbo valstybinėje archyvų sistemoje patirties;

2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;

4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, taip pat Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;

6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

7. gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;

8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu).

9. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

10. mokėti rusų, anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

11. turėti puikius bendravimo įgūdžius, darbo aptarnaujant asmenis patirties.

_________________________________________

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 16:55