Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. alytus@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Darbuotojai

Ramunė Pajadienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, užtikrindamas Dokumentų ir archyvų įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmenų prašymų nagrinėjimą, nuostatų įgyvendinamą;

 

2. Filiale saugomų dokumentų pagrindu rengia pažymas, išrašus, dokumentų kopijas asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti, užtikrindamas Dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių dokumentų naudojimą, informacijos teikimą ir ribojimą, įgyvendinimą.

 

3. kaupia ir tvarko Elektroninio archyvo informacinei sistemai (toliau – EAIS) reikalingus duomenis apie Filiale saugomus Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus, pagal nustatytą grafiką teikia duomenis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai – EAIS administratoriui;

 

4. administruoja EAIS vartotojų prisijungimo duomenis, prieigos teises;

 

5. dalyvauja Filiale saugomų dokumentų apskaitos tvarkymo ir paieškos sistemų tobulinimo, kompiuterizavimo procesuose, siekiant įstatymų, kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių visuomenės priėjimą prie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų, įgyvendinimo.

 

6. dalyvauja rengiant Filialo veiklos planus ir ataskaitas, siekiant Filialo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

 

7. dalyvauja Archyvo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, projektams.

 

8. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Filialo tikslai ir uždaviniai.

 

    

Valstybės tarnautojas turi atitikri šiuos specialiuosius reakalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą, profesinių žinių ir darbo valstybinėje archyvų sistemoje patirties;

2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, taip pat Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;

5. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;

7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, Outlook Express, Internet explorer);

8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

9. mokėti rusų, anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10. turėti puikius bendravimo įgūdžius, darbo teikiant informaciją asmenims patirties.

_____________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 17:00