O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-133 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO KURO KOMITETO FONDĄ NR. R-133

2008-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Lietuvos respublikinė valdyba (Литовское республиканское управление Главного управления по снабжению народного хозяйства нефтепродуктами при Совете Народных Комиссаров СССР. (ГЛАВНЕФТЕСНАБ СССР)) (1945-11-21–1946-03-24)

Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos respublikinė valdyba (Литовское республиканское управление Главного управления по снабжению народного хозяйства нефтепродуктами при Совете Министров СССР. (ГЛАВНЕФТЕСНАБ СССР)) (1946-03-15–1948-01-08)

Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS valstybinio liaudies ūkio materialinio techninio tiekimo komiteto Lietuvos respublikinė valdyba (Литовское республиканское управление Главного управления по снабжению народного хозяйства нефтепродуктами при Государственном комитете по материально - техническому снабжению народного хозяйства СССР (ГЛАВНЕФТЕСНАБ при ГОССНАБе СССР)) (1948-01-09–1948 m. gruodžio mėn.)

TSRS naftos pramonės ministerijos Vyriausiosios naftos realizavimo valdybos Lietuvos respublikinė valdyba (Литовское республиканское управление Главного управления по сбыту нефтепродуктов Министерства нефтяной промышленности СССР (ГЛАВНЕФТЕСБЫТ Министерства нефтяной промышленности СССР)) (1948 m. gruodžio mėn.–1957 m. rugpjūčio mėn.)

Vyriausiosios naftos realizavimo valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos valstybinio plano komiteto Lietuvos respublikinė valdyba (Литовское республиканское управление Главного управления по сбыту нефтепродуктов при Государственном плановом комитете Совета Министров СССР (ГЛАВНЕФТЕСБЫТ при ГОСПЛАНе СССР)) (1957 m. rugpjūčio mėn. –1958-04-13)

Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Naftos produktų kontora (1958-04-14–1959-06-01)

Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos Naftos produktų kontora (1959-06-03–1960-02-15)

Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos Naftos produktų tiekimo valdyba (1960-02-16–1960-11-28)

Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Naftos produktų tiekimo valdyba (1960-11-29–1962-01-29)

Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR valstybinės plano komisijos Naftos produktų tiekimo valdyba (1962-01-30–1965-10-19)

Vyriausiosios materialinio techninio tiekimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Naftos produktų tiekimo valdyba (1965-10-20–1978-12-04)

Lietuvos naftos produktų tiekimo susivienijimas (1978-12-05–1980-07-29)

Lietuvos TSR valstybinis naftos produktų tiekimo komitetas (1980-07-30–1988-06-01)

Lietuvos TSR valstybinis kuro komitetas (1988-06-02–1990-04-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1945-11-21 įsakymu Nr. 932-k buvo paskirtas Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Lietuvos respublikinės valdybos viršininkas.1

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-15 įsaku „Dėl TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į TSRS Ministrų Tarybą“ Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Lietuvos respublikinė valdyba pavadinta Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos respublikine valdyba.2

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1948-01-09 įsaku buvo įsteigtas TSRS valstybinis liaudies ūkio materialinio techninio tiekimo komitetas (GOSSNAB SSSR), kuriam buvo perduota Vyriausioji naftos tiekimo valdyba. Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos respublikinė valdyba pavadinta Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS valstybinio liaudies ūkio materialinio techninio tiekimo komiteto Lietuvos respublikine valdyba.

1948 m. gruodžio mėn. Vyriausioji naftos tiekimo valdyba tapo pavaldi TSRS naftos pramonės ministerijai ir pavadinta Vyriausiąja naftos realizavimo valdyba. Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS valstybinio liaudies ūkio materialinio techninio tiekimo komiteto Lietuvos respublikinė valdyba pavadinta TSRS naftos pramonės ministerijos Vyriausiosios naftos realizavimo valdybos Lietuvos respublikinė valdyba.

1957 m. rugpjūčio mėn. Vyriausioji naftos realizavimo valdyba tapo pavaldi TSRS Ministrų Tarybos valstybiniam plano komitetui. TSRS naftos pramonės ministerijos Vyriausiosios naftos realizavimo valdybos Lietuvos respublikinė valdyba pavadinta Vyriausiosios naftos realizavimo valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos valstybinio plano komiteto Lietuvos respublikine valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1958-02-18 nutarimu Nr. 54 buvo įsteigta Vyriausiojitiekimo ir realizavimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos,3 o 1958-04-14 nutarimu Nr. 144 – Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Naftos produktų kontora.4

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1959-05-25 nutarimu Nr. 275 Vyriausioji tiekimo ir realizavimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkyta į Vyriausiąją tiekimo ir realizavimo valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos.5

Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko 1959-05-25 įsakymu Naftos produktų kontora nuo 1959-06-01 buvo likviduota.6

Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos viršininko 1959-06-03 įsakymu Nr. 6 buvo įsteigta Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos Naftos produktų kontora.7

Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos viršininko 1960-02-16 įsakymu Nr. 124 Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos valstybinės plano komisijos Naftos produktų kontora pavadinta Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos Naftos produktų tiekimo valdyba.8

Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko 1960-11-29 įsakymu Nr. 932 Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos valstybinės plano komisijos Naftos produktų tiekimo valdyba pavadinta Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Naftos produktų tiekimo valdyba.9

Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR valstybinės plano komisijos viršininko 1962-01-30 įsakymu Nr. 33 Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Naftos produktų tiekimo valdyba pavadinta Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR valstybinės plano komisijos Naftos produktų tiekimo valdyba.10

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos KP CK 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 Vyriausioji tiekimo ir realizavimo valdyba prie Lietuvos TSR valstybinės plano komisijos pertvarkyta į Vyriausiąją materialinio techninio tiekimo valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.11 Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR valstybinės plano komisijos Naftos produktų tiekimo valdyba pavadinta Vyriausiosios materialinio techninio tiekimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Naftos produktų tiekimo valdyba.

Vyriausiosios materialinio techninio tiekimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1978-12-05 įsakymu Nr. 245 Vyriausiosios materialinio techninio tiekimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Naftos produktų tiekimo valdyba pertvarkyta į Lietuvos naftos produktų tiekimo susivienijimą.12

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1980-07-30 įsaku Nr. X-342 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio naftos produktų tiekimo komiteto įsteigimo“ ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1980-09-16 nutarimu Nr. 322 vietoje Lietuvos naftos produktų tiekimo susivienijimo buvo įsteigtas Lietuvos TSR valstybinis naftos produktų tiekimo komitetas.13

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku Nr. XI-2353 „Dėl Lietuvos TSR valstybinių valdymo organų sistemos pakeitimo“ ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988-06-02 nutarimu Nr. 166 sujungus Lietuvos TSR valstybinį naftos produktų tiekimo ir Lietuvos TSR valstybinį dujofikacijos komitetus buvo įsteigtas Lietuvos TSR valstybinis kuro komitetas.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 1990-04-26 įsakymu Nr. 1 Lietuvos TSR valstybinis kuro komitetas buvo likviduotas, jo vietoje įsteigtas Lietuvos Respublikos gamybinis susivienijimas „Lietuvos kuras“.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausiosios naftos tiekimo valdybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Lietuvos respublikinė valdyba – Lietuvos TSR valstybinis naftos produktų tiekimo komitetas

vadovavo respublikos pramonės ir žemės ūkio įmonių bei gyventojų aprūpinimui naftos produktais, vadovavo pavaldžių įmonių bei organizacijų veiklai ir kontroliavo jų darbą.

Lietuvos TSR valstybinis kuro komitetas vadovavo respublikos pramonės ir žemės ūkio įmonių bei gyventojų aprūpinimui visomis kuro rūšimis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1958-05-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Vyriausiosios naftos realizavimo valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos valstybinio plano komiteto Lietuvos respublikinės valdybos perėmė 32 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1s ir Nr. 2l: apyraše Nr. 1s buvo įrašyti 23, apyraše Nr. 2l – 9 apskaitos vienetai.

1988 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio kuro komiteto perėmė 624 1945–1979 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1, ir 46 1980–1988 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s.

1994-06-06 apyrašas Nr. 1s peršifruotas į apyrašą Nr. 3.

1997-05-15 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Akcinės bendrovės „Lietuvos kuras“ perėmė 624 Lietuvos TSR naftos produktų tiekimo komiteto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.

1997-10-03 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Akcinės bendrovės „Lietuvos kuras“ perėmė 38 Lietuvos TSR naftos produktų tiekimo komiteto Degalinių valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 4.

Iš viso fonde Nr. R-133 yra 5 apyrašai, 1364 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS naftos pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai,Vyriausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, valdybos, kontoros viršininkų, komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, komiteto Kolegijos posėdžių protokolai, valdybos gamybinių susirinkimų protokolai, metų gamybos, finansų, darbo jėgos planai, prekybos-tiekimo kontorų metų planai, statistinės ataskaitos apie naftos produktų paskirstymą, personalą ir nelaimingus atsitikimus gamyboje, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, naftos bazių pasai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, kapitalinių įdėjimų naftos bazėse tituliniai sąrašai, naftos bazių metų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, metų balansai, buhalterijos dokumentai, profsąjungos komiteto bei liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1111 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR valstybinio naftos produktų tiekimo komiteto Lietuvos naftos produktų transportavimo, tranzitinio tiekimo ir racionalaus naudojimo įmonės

veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti įmonės direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, įmonės nuostatai, gamybinių pasitarimų protokolai, metų darbo jėgos planai, statistinės ataskaitos apie naftos produktų tiekimą ir personalą, automatizuotų valdymo sistemų įdiegimo gamyboje dokumentai, metų balansai,etatų sąrašai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal įmonės struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 122 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1982–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2l

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptų dokumentų registracijos žurnalai, ataskaitos apie karo prievolininkus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2l įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1957 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, TSRS naftos pramonės ministerijos,TSRS naftos pramonės ministerijos Vyriausiosios naftos realizavimo valdybos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR valstybinio naftos produktų tiekimo komiteto įsakymai veiklos klausimais, komiteto Kolegijos posėdžių protokolai, metų ataskaitos apie naftos produktų tiekimą TSRS gynybos ministerijai, slaptos raštvedybos dokumentų perdavimo-priėmimo ir sunaikinimo aktai, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 84 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1957 m., 1980–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Degalinių valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo ataskaitos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1975–1984 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-133, ap. 1, b. 2, l. 1.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 457, l. 12.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 459, l. 147.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 492, l. 264.

6 LCVA. F. R-133, ap. 1, b. 81, l. 55.

7 LCVA. F. R-133, ap. 1, b. 81, l. 85.

8 LCVA. F. R-133, ap. 1, b. 92, l. 20.

9 LCVA. F. R-133, ap. 1, b. 92, l. 327.

10 LCVA. F. R-133, ap. 1, b. 133, l. 15.

11 LCVA. F. R-133, ap. 1, b. 213, l. 48.

12 LCVA. F. R-133, ap. 1, b. 646, l. 9.

13 LCVA. F. R-133, ap. 1, b. 658, l. 8, 32.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:21