O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-745 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS DURPIŲ PRODUKCIJOS IR KURO KOKYBĖS INSPEKCIJOS FONDĄ NR. R-745

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė durpių kokybės inspekcija (1958-01-28–1963-12-31)

Valstybinė kuro kokybės ir naudojimo inspekcija (1964-01-01–1965-11-24)

Durpių pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinė kuro kokybės ir naudojimo inspekcija (1965-11-25–1966-08-22)

Valstybinė kuro ir durpių produkcijos kokybės inspekcija (1966-08-23–1988-06-30)

Valstybinė durpių produkcijos ir kuro kokybės inspekcija (1988-07-01–1990 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos (toliau - LTSR LŪT) 1958-01-28 nutarimu Nr. 7 „Dėl Valstybinės durpių kokybės inspekcijos organizavimo“ įsteigta Valstybinė durpių kokybės inspekcija, kuri buvo pavaldi LTSR LŪT Medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdybai.1

Fondo dokumentuose inspekcija dar vadinama Valstybine kuro kokybės inspekcija.

Nuo 1964-01-01 Valstybinė durpių kokybės inspekcija pavadinta Valstybine kuro kokybės ir naudojimo inspekcija.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-11-11 nutarimu Nr. 520 ir Durpių pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko 1965-11-25 įsakymu Nr. 16 Valstybinė kuro kokybės ir naudojimo inspekcija nuo 1965-11-25 tapo pavaldi Durpių pramonės valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir pavadinta Durpių pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybine kuro kokybės ir naudojimo inspekcija.2

Valstybinės kuro ir durpių produkcijos kokybės inspekcijos viršininko 1966-08-23 įsakymu Nr. 15 Durpių pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinė kuro kokybės ir naudojimo inspekcija pavadinta Valstybine kuro ir durpių produkcijos kokybės inspekcija.3

Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerijos 1988-06-24 įsakymu Nr. 76 nuo 1988-07-01 įsteigtas Durpių pramonės gamybinis susivienijimas „Durpė“, į kurio sudėtį įėjo ir Valstybinė durpių produkcijos ir kuro kokybės inspekcija.4 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989-12-29 nutarimu Nr. 315 susivienijimas ,,Durpė“ pavadintas Respublikiniu gamybiniu susivienijimu „Lietuvos durpės“.5

1990 m. gruodžio mėn. Valstybinė durpių produkcijos ir kuro kokybės inspekcija buvo pertvarkyta į Valstybinę kuro ir durpių tyrimo firmą „Kokybė“.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė durpių kokybės inspekcija – Valstybinė durpių produkcijos ir kuro kokybės inspekcija nustatė durpių įmonių realizuojamos durpių produkcijos kokybinius rodiklius, pagal pramonės įmonių ir organizacijų paraiškas vykdė kieto, skysto ir dujinio kuro kokybės įvertinimo darbus, tyrinėjo eksploatuojamus durpynus ir ruošė atatinkamus pasus, kontroliavo priedugninio apsauginio durpių sluoksnio išsaugojimą durpių įmonių eksploatuojamuose durpynuose, durpynų paruošimą gamybai, jų nusausinimo ir durpių gamybos technologijos laikymąsi durpių gamybos sezono metu, tikrino durpių kuro ir durpių produkcijos saugojimo, pakrovimo ir transportavimo taisyklių laikymąsi durpių gamybos laukuose, rampose bei sausavietėse, dalyvavo durpių produkcijos kontroliniuose tikrinimuose ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1999-11-05 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš UAB „DURPRA“ perėmė 225 Valstybinės durpių produkcijos ir kuro kokybės inspekcijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-745 yra 1 apyrašas, 225 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Valstybinės kuro ir durpių tyrimo firmos „Kokybė“ 1990 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai, Durpių pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos įsakymai, inspekcijos viršininko įsakymai veiklos klausimais, metų darbo ir finansų planai, metų kuro inspektavimo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, metų balansai ir sąmatos, kasos knygos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Yra Valstybinės kuro ir durpių tyrimo firmos „Kokybė“ 1990 m. dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 225 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-239, ap. 7, b. 38, l. 411.

2 LCVA. F. R-745, ap. 1, b. 38, l. 60.

3 LCVA. F. R-745, ap. 1, b. 11, l. 35.

4 LCVA. F. R-745, ap. 1, b. 217, l. 61.

5 LCVA. F. R-745, ap. 1, b. 232, l. 15.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:16