O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1413 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

I INTERNUOTŲJŲ STOVYKLOS FONDĄ NR. 1413

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

I internuotųjų stovykla (Kuršėnai) (1939-09-27–1939-10-20)

I internuotųjų stovykla (Suv. Kalvarija) (1939-10-20–1940-09-16)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Krašto apsaugos ministro 1939-09-18 įsakymu kariuomenei Nr. 16 1939-09-17 įsteigta I internuotųjų stovykla. Stovyklą Jakiškio dvare pavesta įsteigti III pėstininkų divizijos vadui.

I internuotųjų stovykla 1939-09-27 buvo įsteigta Kuršėnuose. Krašto apsaugos ministro 1940-04-17 įsakymu kariuomenei Nr. 11 nurodyta I internuotųjų stovyklą Kuršėnuose1939-10-20 perkelti į Suv. Kalvariją.1

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 171 nuo 1939-09-28 internuotųjų stovyklos buvo pavaldžios Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės tiekimo valdybos Internuotųjų stovyklų štabui.

Stovyklų veiklą reglamentavo 1939-11-03 Internuotiesiems teisti ir bausti įstatymas, 1939-11-14 Internuotųjų stovyklų vidaus tvarkos taisyklės2 ir kiti teisės aktai.

Krašto apsaugos ministro 1940-08-05 įsakymu liaudies kariuomenei Nr. 21 I internuotųjų stovykla nuo 1940-07-16 likviduojama ir perkeliama į Kauną likvidavimo iki 1940-09-16 baigimui.3 Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-07-17 įsakymu Nr. 49 Iinternuotųjų stovykla 1940-07-15 perkelta į Kauną.4

Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-09-13 įsakymu Nr. 54 Iinternuotųjų stovykla 1940-09-16 likviduota.4

Sudarytojo funkcijos

Internuotųjų stovykla buvo skirta kariaujančiųjų valstybių internuotiems kariams laikyti.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

I internuotųjų stovyklos dokumentų perdavimo data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956-03-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1413 yra 1 apyrašas, 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, stovyklos komendanto įsakymai, žinios apie stovykloje laikomus internuotuosius, jų gydymą; susirašinėjimo su Karo butų valdyba ūkio klausimais dokumentai, personalo dokumentai; internuotųjų žinių lapai ir stovykloje laikomų, paleistų, pabėgusių, išvežtų į Sovietų Sąjungą ir kt. internuotųjų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Jolanta   Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 300, ap. 1, b. 1, l. 28, 8, 27.

2 Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 673 - 4966; LCVA, F. 1415, ap. 1, b. 3, l. 8 - 12.

3 LCVA, F. 384, ap. 1, b. 140, l. 24.

4 LCVA, F. 300, ap. 1, b. 30, l. 31 a.p., 37.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-30 14:06