O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1152 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APSKRITIES SENIŪNIJOS FONDĄ NR. 1152

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus apskrities komisaro įstaiga (Urząd komisarza powiatu Wileńskiego) (1919 m. – 1919-10-09)

Vilniaus apskrities seniūnija (Starostwo powiatu Wileńskiego) ( 1919-10-10 – 1922 m. )

Vilniaus-Trakų apskrities seniūnija(Starostwo powiatu Wileńsko-Trockiego, Starostwo Powiatowe Wileńsko-Trockie) (1922 m. – 1939 m. rugsėjis )

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-05-12 įsakymu įvestas Lenkijos kariuomenės užimtų rytinių teritorijų (dar vadinamų Rytų žemėmis) civilinis valdymas. Rytų žemės suskirstytos į administracines apygardas.Rytų žemių generalinio komisaro 1919-06-07 įsakymu įkurta Vilniaus administracinė apygarda, į kurią įėjo ir Vilniaus apskritis. Apskritį valdė Vilniaus apskrities komisaras, pavaldus Vilniaus apygardos komisarui.1

Tiksli data, kada pradėjo veikti Vilniaus apskrities komisaro įstaiga, nenustatyta.

Remiantis Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-10-10 įsakymu pakeisti pareigybių pavadinimai – Vilniaus apskrities komisaras pavadintas Vilniaus apskrities seniūnu, Vilniaus apygardos komisaras – Vilniaus apygardos viršininku.2 Vilniaus apskrities seniūno įstaiga vadinosi Vilniaus apskrities seniūnija.

Nuo 1920 m. spalio mėn. Vilniaus apskritis buvo Vidurio Lietuvos teritorinis-administracinis vienetas. Vilniaus apskrities seniūnas buvo pavaldus Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento direktoriui.3

Vidurio Lietuvos teritorijoje 1922-04-06 įvedus Lenkijos valdžią, Vilniaus apskrities seniūnas buvo pavaldus Vyriausybės delegatui Vilniaus žemei.4

Nuo 1920 m. pabaigos – 1921 m. pradžios Vilniaus apskrities seniūnija administravo ir Trakų apskritį. 1921 m. – 1922 m. dokumentuose seniūnijos pavadinimas įvairuoja: ji dar vadinama Vilniaus ir Trakų apskričių seniūnija.5 Nuo 1922 m. vidurio apskritis buvo vadinama Vilniaus-Trakų apskritimi,6 seniūnija - Vilniaus-Trakų apskrities seniūnija. Tiksli apskrities ir jos seniūnijos pavadinimo pakeitimo data bei teisinis pagrindas nenustatyti.

1925-12-22 įkurta Vilniaus vaivadija, į kurią įėjo ir Vilniaus-Trakų apskritis7. Vilniaus-Trakų apskrities seniūnas buvo pavaldus Vilniaus vaivadai.8

Seniūnijos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-11-05 įsakymas bei Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-12-07 dekretas Nr. 35 apie apskričių valdymoorganizavimą, Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-01-19 potvarkis apie bendrosios administracijos institucijų sistemą ir kompetenciją9, kiti teisės aktai.

Vilniaus-Trakų apskrities seniūnija veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Seniūnija administravo apskritį: rūpinosi viešosios tvarkos ir gyventojų saugumo užtikrinimu, kontroliavo seniūnijai pavaldžių įstaigų veiklą, mokesčių surinkimą, prievolių vykdymą, prižiūrėjo savivaldos institucijų, prekybos ir pramonės įmonių, sveikatos apsaugos įstaigų, spaudos, visuomeninių organizacijų veiklą, organizavo gyventojų aprūpinimą maistu, kovą su spekuliacija, rekvizicijų vykdymą, išduodavo leidimus organizuoti renginius, laikyti ginklą, medžioti, registravo transporto priemones, administravo valstybės ir paliktą be priežiūros turtą, tvarkė metrikacijos, pasų išdavimo, pilietybės suteikimo, šaukimo į kariuomenę, sienos apsaugos, statybų, žemės ūkio, švietimo ir tikybų reikalus, rūpinosi socialinės pagalbos teikimu, gyventojų apskaita ir migracijos reguliavimu, kultūros paveldo bei miškų apsauga, sanitarine ir veterinarine kontrole, tyrė administracinius teisės pažeidimus ir skyrė bausmes.10

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Vilniaus apskrities seniūnijos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1952-12-19 buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 406 saugojimo vienetai. 1953-11-26 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašai Nr. 2 ir Nr. 3. Į apyrašą Nr. 2 įrašyta 12 apskaitos vienetų, fondo papildymo šaltinis nenustatytas. 3 bylos, įrašytos į apyrašą Nr. 3, 1953-11-25 gautos kartu su apyrašu iš Baltarusijos TSR Minsko srities valstybinio archyvo.

Iš viso fonde Nr. 1152 yra 3 apyrašai, 421 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1937 m. Dokumentai lenkų kalba.

Vilniaus apskrities seniūnijos veiklos bylų yra Vilniaus-Trakų apskrities seniūnijos fonde Nr. 55.

Fondus Nr. 1152 ir Nr. 55 ateityje reikėtų sujungti, nes jų sudarytojas – ta pati įstaiga.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti apskrities seniūno tvarkomieji dokumentai; ataskaitos apie padėtį apskrityje, rajonuose ir valsčiuose, seniūnijos skyrių veiklos ataskaitos; valsčių tarybų posėdžių protokolai; draugijų ir kooperatyvų įstatai; susirašinėjimo prekybos ir pramonės įmonių veiklos, prievolių atlikimo, kriminalinių nusikaltimų, kultūros paminklų apsaugos, kadrų klausimais dokumentai; įmonių registracijos lapai; pasų, leidimų atvykti ar išvykti, laikyti ginklą išdavimo bylos; prašymai leisti organizuoti renginius, paleisti iš kariuomenės ir kt., valsčių, kaimų, palivarkų, kaimų seniūnų, mokytojų sąrašai, išduotų pasų, administracinių baudžiamųjų bylų registrai, kasos knygos, tarnautojų sąrašai, algalapiai, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą, asmens bylos – pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1152 apyraše Nr. 1 įrašyti 406 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1932 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti apskrities seniūno tvarkomieji dokumentai, įmonių registracijos kortelės, prašymai išduoti asmens liudijimus, tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1152 apyraše Nr. 2 įrašyta 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Straipsnių ir spaudos biuletenių bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti straipsniai, spausdinti lietuvių, žydų, baltarusių laikraščiuose, spaudos informaciniai biuleteniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 1152 apyraše Nr. 3 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1936–1937 m.

Bylos nuo 1994 m. nerastos. Tikslinga išbraukti bylas ir apyrašą iš apskaitos.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau – DU ZCZW), 1919, Nr. 3-15; Nr. 5-39, 41.

2 DU ZCZW, 1919, Nr. 22-225.

3 Dziennik Urzędowy Litwy Środkowej (toliau – DU LŚ), 1920, Nr. 8, l. 45.

4 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 26- 213.

5 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), F. 51, ap. 15, b. 350, l. 77.

6 LCVA, F. 55, ap., 8, b. 200, l. 267.

7 Dziennik Urzędowy Wojewódstwa Wileńskiego, 1926, Nr. 1-1.

8 DU RP, 1928, Nr. 11-86.

9 DU ZCZW, 1919, Nr. 28-303; DU LŚ, 1920, Nr. 8, l. 45; DU RP, 1928, Nr. 11-86.

10 DU ZCZW, 1919, Nr. 5-15, Nr. 28-303; Wileński Dziennik Wojewódzki, 1930, Nr. 21-243.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-30 12:36