O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 414 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE KLAIPĖDOS KRAŠTO GUBERNATŪROS FONDĄ NR. 414

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Aukštasis Lietuvos Vyriausybės įgaliotinis Klaipėdos kraštui (1923-02-20–1924-10-26)

Klaipėdos krašto gubernatūra (1924-10-27–1940-01-31)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Ambasadorių konferencija 1923-02-16 perdavė Lietuvai suvereno teises į Klaipėdos kraštą.1 1923-02-20 Lietuvos Valstybės Prezidentas paskyrė Aukštąjį Lietuvos Valstybės įgaliotinį Klaipėdos kraštui.2

Dokumentuose įgaliotinio pareigybės pavadinimas įvairuoja. Įgaliotinis vadinamas: Aukštuoju Lietuvos Valstybės įgaliotiniu Klaipėdos kraštui, Aukštuoju Vyriausybės įgaliotiniu Klaipėdos kraštui, Aukštuoju Lietuvos Vyriausybės įgaliotiniu Klaipėdos kraštui.3

Vadovaujantis 1924-05-08 pasirašyta konvencija dėl Klaipėdos krašto perdavimo Lietuvos valstybei ir jos priedu – Klaipėdos krašto statutu, Lietuvos Respublikos Prezidento 1924-10-27 aktu buvo paskirtas pirmasis Klaipėdos krašto gubernatorius.4

Lietuvos Respublikos Seimas 1925-02-03 priėmė Aukštojo Vyriausybės įgaliotinio Klaipėdos kraštui etatų pakeitimą,5 kuriuo Aukštojo Vyriausybės įgaliotinio Klaipėdos kraštui etatai nuo 1924-10-27 pavadinti Klaipėdos krašto gubernatoriaus etatais. Dokumentuose Klaipėdos krašto gubernatoriaus įstaiga vadinama Klaipėdos krašto gubernatūra.

Gubernatorius veikė pagal Ministro Pirmininko nurodymus ir atsiskaitė jam už savo veiklą.6

1939-03-23 Klaipėdos kraštą užėmė vokiečių kariuomenė. Klaipėdos krašto gubernatūra buvo perkelta į Kauną. Likvidavus įstaigą, Klaipėdos krašto gubernatorius Lietuvos Respublikos Prezidento 1940-01-13 aktu Nr. 42 nuo 1940-02-01 atleistas iš pareigų.7

Sudarytojo funkcijos

Aukštasis Lietuvos Vyriausybės įgaliotinis Klaipėdos kraštui atstovavo Lietuvos Respublikai, jai valdant Klaipėdos kraštą suvereno teisėmis.

Klaipėdos krašto gubernatorius buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Klaipėdos krašte, vyriausiasis krašto administracijos pareigūnas. Jis prižiūrėjo, kad nebūtų pažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai, reguliavo centro ir autonominės valdžios santykius. Skyrė Klaipėdos krašto direktorijos pirmininką, skelbė rinkimus į Klaipėdos krašto seimelį, tvirtino apygardos rinkimų komisijos narius, šaukė seimelį ir skelbė seimelio priimtus įstatymus, turėjo teisę juos vetuoti.

Klaipėdos krašto gubernatūra rėmė Klaipėdos krašto lietuvių įstaigas ir organizacijas, skyrė joms lėšas iš slapto fondo, rūpinosi rinkimų į Klaipėdos krašto savivaldos atstovaujamąsias institucijas organizavimu, spaudos ir propagandos reikalais, švietimu, stebėjo krašto visuomeninių organizacijų veiklą, sprendė pasų, vizų, leidimų apsigyventi svetimšaliams išdavimo, optacijos klausimus, tvarkė svetimšalių apskaitą, rengė statistinius duomenis.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-21 buvo įrašyti Klaipėdos krašto seimelio lietuvių rinkiminės komisijos fondo 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

1961-08-31 apskaitos dokumentuose buvo įrašyti Klaipėdos krašto seimelio lietuvių rinkiminės komisijos fondo 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

2008 m. pakeistas fondo pavadinimas. Klaipėdos krašto seimelio lietuvių rinkiminės komisijos fondas pavadintas „Klaipėdos krašto gubernatūra“.

Iš viso fonde Nr. 414 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Klaipėdos krašto gubernatūros veiklos bylų yra Klaipėdos krašto gubernatūros fonde Nr. 1493. Tikslinga fondus Nr. 414 ir Nr. 1493 sujungti.

Fonde yra Lietuviškųjų organizacijų komiteto veiklos byla, priklausanti fondui Nr. 1498.

Seimelių rinkimų organizavimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti rinkimų į Klaipėdos krašto savivaldos atstovaujamąsias institucijas organizavimo dokumentai: ištrauka iš Seimelio rinkimų įstatymo vykdomųjų nuostatų, Rinkimų akcijos statutas, Klaipėdos miesto seimelio (atstovų susirinkimo) veiklos reglamentas, Rinkimų tarybos, Klaipėdos krašto seimelio apygardos rinkimų komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo rinkimų į Klaipėdos krašto seimelį, Klaipėdos miesto seimelį, apskričių seimelius organizavimo, kaimų seniūnų rinkimo tvarkos klausimais dokumentai, žinios apie lietuvių ir žydų tautybės rinkikų dalyvavimą Klaipėdos miesto seimelio rinkimuose, organizacijų dalyvavimo Klaipėdos krašto seimelio rinkimų kampanijoje išlaidų pateisinamieji dokumentai, rinkimų į Klaipėdos krašto seimelį apygardos komisijos narių, organizacijų rinkimų patikėtinių (dokumentuose – „ištikimųjų“), apskričių seimelių narių, Klaipėdos miesto seimelio rinkimuose nedalyvavusių valdininkų sąrašai, rinkiminiai atsišaukimai, brošiūros, plakatai.

Lietuviškųjų organizacijų komiteto byla, kurioje yra lietuvių atstovų Klaipėdos miesto seimelyje ir Klaipėdos krašto seimelyje veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 P. Žostautaitė. Klaipėdos kraštas 1923–1939, 1992, psl. 31.
2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1686, ap. 1, b. 216, l.1.
3 LCVA. F.923, ap. 1, b. 1149.
4 Vyriausybės Žinios (toliau -VŽ), 1924, Nr. 174-1203.
5 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 445, l.48.
6 LVCA. F. 383, ap. 7, b. 1292, l. 3; F. 923, ap. 1, b. 1025, l. 194.
7 VŽ, 1940, Nr. 689-5196.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-23 10:11