O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-1514 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-1514

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rokiškio apskrities viršininkas (1941 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė lietuviškąją apskričių, valsčių ir miestų administraciją: panaikino 1940-11-12 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo, grąžino galioti 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą su jo papildymais ir pakeitimais.1

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai. Apskričių administracijos vadovais buvo paskirti apskričių viršininkai, kuriuos skirdavo ir atšaukdavo generalinis komisaras. Rokiškio apskrities viršininkas buvo pavaldus Panevėžio apygardos komisarui 2 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.3

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.4 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos: generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Tikslios datos, kada 1941 m. Rokiškio apskrities viršininkas atkūrė ir pradėjo savo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Rokiškio apskrities viršininko 1 byla, įrašyta apyraše Nr. 1, 1958-07-09 perduota archyvui. Dokumentų perdavimo – perėmimo akto nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966-03-18 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR Valstybės saugumo komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Rokiškio rajono poskyris 1969-01-10 perdavė archyvui Rokiškio žydų turto likvidavimo komisijos 1941 m. dokumentus. Dokumentai buvo sutvarkyti, sudaryti 3 apskaitos vienetai ir įrašyti į fondo apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-1514 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937 m., 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidaus reikalų generalinio tarėjo ir apskrities viršininko aplinkraščiai, žinios apie žydų turto pardavimą, apskrities viršininko įstaigos ir policijos tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, vidaus pasų registracijos knyga, tarnautojo asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-1514 apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937 m., 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 15, l. 56.

3 Lietuvos istorijos chrestomatija, K., „Šviesa“, 1993, p. 250.

4 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:38