O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-215 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ APSKRITIES IR VALSČIŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-215

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Trakų apskrities vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

2. Eišiškių valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

3. Onuškio valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

4. Rūdiškių valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

5. Semeliškių valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

6. Trakų valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

7. Valkininkų valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

8. Vievio valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.1

1. Trakų apskrities vykdomasis komitetas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Trakų apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.2

Trakų apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

2. – 8. Eišiškių, Onuškio, Rūdiškių, Semeliškių, Trakų, Valkininkų ir Vievio valsčių vykdomųjų komitetų sudėtį tvirtino Trakų apskrities vykdomasis komitetas.

Tikslios datos, kada 1940 m. paskirti Eišiškių, Onuškio, Rūdiškių, Semeliškių, Trakų, Valkininkų ir Vievio valsčių vykdomieji komitetai, nustatyti nepavyko.

Eišiškių, Onuškio, Rūdiškių, Semeliškių, Trakų, Valkininkų ir Vievio valsčių vykdomųjų komitetų veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Trakų apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

2. – 8. Eišiškių, Onuškio, Rūdiškių, Semeliškių, Trakų, Valkininkų ir Vievio valsčių vykdomieji komitetai buvo vietinės valstybinės valdžios vykdomosios ir tvarkomosios institucijos. Dirbo vadovaudamiesi aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomieji komitetai vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve, tarp netvarkytų bylų, 1964 m. rasti Trakų apskrities ir Trakų apskrities valsčių vykdomųjų komitetų neaprašyti dokumentai.

Dokumentai sutvarkyti 1965-12-29. Sudaryti 44 apskaitos vienetai ir įrašyti į jungtinio fondo Nr. R-215 apyrašus Nr. 1 ir 2 (į apyrašą Nr. 1 įrašyti 35 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 – 9).

Kituose fonduose 1969-1980 m. rasti Trakų apskrities ir valsčių vykdomųjų komitetų fondui priklausantys 1940-1941 m. dokumentai - 14 apskaitos vienetų, kurie įrašyti į apyrašą Nr. 1.

Kituose fonduose 1993 m. surasta Semeliškių valsčiaus Mustenių apylinkės valstiečių, darbininkų ir tarnautojų ūkių sąrašų 1947 m. byla, kuri 1993-01-28 buvo įrašyta į apyrašą Nr. 2, o 2005-05-31 perduota Vilniaus apskrities archyvui.

Iš viso fonde Nr. R-215 yra 2 apyrašai, 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 - 1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

Fonde yra įrašyta 1939 m. Vievio valsčiaus gyventojų prašymai ir Statybos komisijos išduoti leidimai statyti bei remontuoti pastatus, 1940 m. Trakų apskrities ir valsčių savivaldybių tarnautojų anketos, biudžetas.

 

Apskrities vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, apskrities vykdomojo komiteto pirmininko įsakymai, darbininkų komiteto ir bendrų susirinkimų protokolai, darbų vykdytojų pranešimai, darbų priėmimo aktai, žinios apie apskrities ribose esančias įmones, įstaigas, gyventojų skaičių, piliečių prašymai dėl mokesčių, pašalpų išmokėjimo, susirašinėjimo viešųjų darbų, statybos, remonto, naujakuriams paskolų išdavimo, kadrų bei finansiniais klausimais dokumentai, sąmatos, apyskaitos, atlyginimų išmokėjimo lapai, darbininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrinius padalinius.

Iš viso fondo Nr. R-215 apyraše Nr. 1 įrašyti 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 - 1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Valsčių vykdomųjų komitetų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Eišiškių, Onuškio, Rūdiškių, Semeliškių, Trakų, Valkininkų ir Vievio valsčių vykdomųjų komitetų veiklos dokumentai: Lietuvos TSR liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, apskrities vykdomojo komiteto pirmininko įsakymai, darbininkų komitetų posėdžių protokolai, žemės perėmimo iš bažnyčių ir dvarų aktai, žinios apie bedarbius, piliečių prašymai žemei gauti, dvarininkų ir ūkininkų sąrašai, valsčių biudžetai, sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius.

Iš viso fondo Nr. R-215 apyraše Nr. 2 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

2 Ten pat, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:07