O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-216 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEINŲ APSKRITIES IR VALSČIŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-216

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Seinų apskrities vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

2. Kapčiamiesčio valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

3. Lazdijų valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

4. Leipalingio valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

5. Veisėjų valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.1

1. Seinų apskrities vykdomasis komitetas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Seinų apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.2

Seinų apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

2. - 5. Kapčiamiesčio, Lazdijų, Leipalingio ir Veisėjų valsčių vykdomųjų komitetų sudėtį tvirtino Seinų apskritiesvykdomasis komitetas.

Tikslios datos, kada 1940 m. paskirti Kapčiamiesčio, Lazdijų, Leipalingio ir Veisėjų valsčių vykdomieji komitetai, nustatyti nepavyko.

Kapčiamiesčio, Lazdijų, Leipalingio ir Veisėjų valsčių vykdomųjų komitetų veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Seinų apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

2. – 5. Kapčiamiesčio, Lazdijų, Leipalingio ir Veisėjų valsčių vykdomieji komitetai buvo vietinės valstybinės valdžios vykdomosios ir tvarkomosios institucijos. Dirbo vadovaudamiesi aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomieji komitetai vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve, tarp netvarkytų bylų, 1964 m. rasti Seinų apskrities ir valsčių vykdomųjų komitetų neaprašyti dokumentai. 1965-12-10 sudarytas jungtinis fondas Nr. R-216. Dokumentai 1966-04-15 sutvarkyti: sudarytas 51 apskaitos vienetas ir įrašytas į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 (į apyrašą Nr.1 įrašyti 24 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 - 11, į apyrašą Nr. 3 – 16).

Seinų apskrities ir valsčių vykdomųjų komitetų fondas Nr. R-299 1971-08-20 sujungtas su fondu Nr. R-216. Buvusio fondo Nr. R-299 apyrašas Nr. 1 peršifruotas į fondo Nr. R-216 apyrašą Nr. 4. Seinų apskrities vykdomojo komiteto fondas Nr. R-327 sujungtas su fondu Nr. R-216. Buvusio fondo Nr. R-327 apyrašas Nr. 1 peršifruotas į fondo Nr. R-216 apyrašą Nr. 5.

Kituose archyvo fonduose 1992 m. surastos 1947 - 1959 m. Lazdijų apskrities ir valsčių DŽDT vykdomųjų komitetų 53 bylos buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-09-16 perdavė Alytaus apskrities archyvui fondo Nr. R-216 apyrašuose įrašytus 1944 – 1959 m. 70 apskaitos vienetų: į apyrašą Nr. 1 įrašytus 53, į apyrašą Nr. 3 - 16 ir į apyrašą Nr. 4 – 1 apskaitos vienetą.

Iš viso fonde Nr. R-216 yra 4 apyrašai, 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Seinų apskrities viršininko 1940 m. įsakymai ir instrukcijos.

 

Apskrities vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Bendro, Prekybos, Komunalinio ūkio, Socialinio aprūpinimo, Žemės ūkio, Švietimo, finansų, Kelių ir Kadrųskyrių dokumentai: Lietuvos TSR liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, apskrities valsčių ir apylinkių vykdomųjų komitetų buveinių, Kapčiamiesčio, Šventežerio, Rudaminos valsčių apgyventų vietovių, apskrities gyventojų perkeltų iš pasienio zonos, išparceliuotų dvarų ir išvykusių į Vokietiją piliečių paliktų sodų, piliečių, atliekančių kelio taisymo prievolę, nacionalizuotų namų sąrašai, automobilių nacionalizavimo aktai, žinios apie Seinų apskrityje esančias mokslo įstaigas, įmones ir gyventojų skaičių, apskrities ir valsčių vykdomųjų komitetų tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, išlaidų apyskaitos, susirašinėjimo administraciniais, organizaciniais, finansiniais, kadrų klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrius.

Iš viso fondo Nr. R-216 apyraše Nr. 1 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Valsčių vykdomųjų komitetų finansinės veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Kapčiamiesčio, Lazdijų, Leipalingio ir Veisėjų valsčių vykdomųjų komitetų pajamų santraukos, išlaidų apyskaitos, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, valsčių gyventojų, skolingų įvairiems bankams, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius.

Iš viso fondo Nr. R-216 apyraše Nr. 2 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Apskrities, Kapčiamiesčio ir Lazdijų valsčių vykdomųjų komitetų personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti apskrities ir Kapčiamiesčio ir Lazdijų valsčių vykdomųjų komitetų tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijas.

Iš viso fondo Nr. R-216 apyraše Nr. 4 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bei finansinės veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti apskrities vykdomojo komiteto skyrių ir Leipalingio valsčiaus apylinkių vykdomųjų komitetų tarnautojams atlyginimų išmokėjimo lapai, apskrities vykdomojo komiteto Finansų skyriaus etatai, išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-216 apyraše Nr. 5 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F.R-758, ap.1, b.42, l.67.

2 Ten pat, F.R-758,ap.1, b.42, l.69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:05