O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-277 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR VALSČIŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-277

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

1. Marijampolės apskrities vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

2. Balbieriškio valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

3. Gudelių valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

4. Igliškėlių valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

5. Kalvarijos valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

6. Kazlų valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

7. Krosnos valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

8. Liubavo valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

9. Liudvinavo valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

10. Marijampolės valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

11. Prienų valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

12. Sasnavos valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

13. Šilavoto valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

14. Veiverių valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.1

1. Marijampolės apskrities vykdomasis komitetas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.2

Marijampolės apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

2. – 14. Balbieriškio, Gudelių, Igliškėlių, Kalvarijos, Kazlų, Krosnos, Liubavo, Liudvinavo, Marijampolės, Prienų, Sasnavos, Šilavoto ir Veiverių valsčių vykdomųjų komitetų sudėtį tvirtino Marijampolės apskrities vykdomasis komitetas.

Tikslios datos, kada 1940 m. paskirti valsčių vykdomieji komitetai, nustatyti nepavyko.

Valsčių vykdomųjų komitetų veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Sudarytojų funkcijos

1. Marijampolės apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

2. – 14. Balbieriškio, Gudelių, Igliškėlių, Kalvarijos, Kazlų, Krosnos Liubavo, Liudvinavo, Marijampolės, Prienų, Sasnavos, Šilavoto ir Veiverių valsčių vykdomieji komitetai buvo vietinės valstybinės valdžios vykdomosios ir tvarkomosios institucijos. Dirbo vadovaudamiesi aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomieji komitetai vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuose.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Marijampolės apskrities ir valsčių vykdomųjų komitetų dokumentai 1966-02-26 perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Dokumentų perdavimo – perėmimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti 1967 m.: sudaryta 212 bylų, kurios buvo įrašytos į jungtinio fondo Nr. R-277 apyrašus Nr. 1 -3: į apyrašą Nr.1 įrašyti 122, į apyrašą Nr. 2 - 36, į apyrašą Nr. 3 - 54 apskaitos vienetai.

Papildomai į apyrašą Nr. 3 1968-01-09 įrašyta 1 byla.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973-10-30 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 2 Marijampolės apskrities vykdomojo komiteto bylas. Šios bylos 1974-05-13 pertvarkytos – iš jų sudaryti 3 apskaitos vienetai ir įrašyti į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-05-24 perdavė Marijampolės apskrities archyvui 1944 – 1947 m. 19 apskaitos vienetų, 2005-05-30 – Lietuvos valstybės istorijos archyvui – 3 apskaitos vienetus.

Iš viso fonde Nr. R-277 yra 3 apyrašai, 194 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Marijampolės apskrities ir valsčių savivaldybių bei apskrities viršininko 1939-1940 m. dokumentų, Marijampolės, ir Kalvarijos miestų vykdomųjų komitetų 1941 m. dokumentų, Kalvarijos ir Prienų miestų savivaldybių 1940 - 1941 m. biudžetai.

Apskrities vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Lietuvos TSR liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, apskrities vykdomojo komiteto pirmininko įsakymai, apskrities vykdomojo komiteto tarnautojų, darbininkų, apskrities įstaigų ir pramonės įmonių, numatomų nacionalizuoti patalpų sąrašai, valsčių vykdomųjų komitetų etatų sąrašai, valsčių, kaimų, seniūnijų sąrašai ir statistinės žinios apie gyventojus, statybos ir remonto darbų priėmimo aktai, piliečių skundai ir prašymai dėl pašalpų skyrimo, aprūpinimo darbu, atleidimo nuo prievolių, vykdomųjų komitetų išlaidų sąmatos, pajamų – išlaidų biudžetai, mokinių šelpimo apyskaitos, darbuotojams atlyginimų išmokėjimo lapai, žinios apie nebaigtus statyti privačius ir nacionalizuotus namus, apskrities sanitarinębūklę, dokumentai apie rinkimus į liaudies teismus, susirašinėjimo administraciniais, ūkiniais, finansiniais, kadrų, statybos, sveikatos apsaugos, repatriacijos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-277 apyraše Nr. 1 įrašyti 109 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų išblukusiu tekstu.

Apskrities ir valsčių vykdomųjų komitetų personalo bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti apskrities ir Balbieriškio, Kalvarijos, Krosnos, Liudvinavo, Liubavo, Marijampolės, Prienų, Sasnavos, Šilavoto, Veiverių valsčių vykdomųjų komitetų ir jiems priklausiusių įstaigų tarnautojų ir darbininkų atlyginimų išmokėjimo lapai ir prašymai išduoti pajamų mokesčio knygutes.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas.

Iš viso fondo Nr. R-277 apyraše Nr. 2 įrašyta 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Valsčių vykdomųjų komitetų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti Balbieriškio, Gudelių, Igliškėlių, Kalvarijos, Kazlų, Krosnos, Liubavo, Liudvinavo, Prienų, Sasnavos, Šilavoto, Veiverių valsčių vykdomųjų komitetų veiklos dokumentai: Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Lietuvos TSR liaudies komisariatų, apskrities vykdomojo komiteto pirmininko nutarimai, įsakymai, norinčių gauti žemę asmenų anketos ir sąrašai, pajamų – išlaidų sąmatos, biudžetai, pašalpų išmokėjimo lapai, gydymo apmokėjimo sąskaitos, butų sekvestravimo ir repatrijavusių vokiečių turto perėmimo aktai, šaukiamojo amžiaus vyrų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-277 apyraše Nr. 3 įrašyti 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų išblukusiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b.42, l. 67.

2 Ten pat, F. R-758, ap.1, b.42, l.69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-23 09:27