O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1777 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KUPIŠKIO APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. 1777

2005-11-       Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Kupiškio apskrities Kupiškio nuovados taikos teisėjas (1918-12-10 – 1919-07-31)

Kupiškio nuovados taikos teisėjas (1919-08-01– 1920-01-31)

Panevėžio apskrities Kupiškio nuovados taikos teisėjas (1920-02-01 – 1924-01-31)

Kupiškio nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-11-30)

Kupiškio apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas įteisino bendrųjų teismų sistemą Lietuvos Respublikoje. Žemiausia grandis teismų sistemoje buvo taikos teisėjai, kuriuos skyrė teisingumo ministras. Nuovados taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo keletas valsčių.[1]

Kupiškio apskrities Kupiškio nuovada įsteigta 1918-12-10.[2]

Teisingumo ministerijos 1919-08-13 aplinkraštyje Nr.9 nurodyta, kad 1919-07-01 Apskričių sienų ir jų centrų įstatymu[3] panaikintų apskričių (tame tarpe ir Kupiškio apskrities) taikos teisėjų jurisdikcija laikinai paliekama tokia, kokia buvo iki 1919-08-01, tik taikos teisėjai vadinami atatinkamos nuovados taikos teisėjais nenurodant apskrities.[4]

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr. 14 nurodyta, kad Panevėžio apskrities Kupiškio nuovadai nuo 1920-02-01 priskiriami Andrioniškio, Gelažių, Kupiškio, Subačiaus, Šimonių, Troškūnų ir Viešintų valsčiai.[5]

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr. 54 nustatyta, kad Kupiškio nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Kupiškio miestas, Kupiškio, Šimonių, Viešintų, Subačiaus ir Piniavos valsčiai. Andrioniškio ir Troškūnų valsčiai perėjo į Anykščių nuovados taikos teisėjo jurisdikciją.[6]

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.[7] Žemutine teisminės sistemos grandimi, vietoje taikos teisėjų tapo apylinkių teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.[8]

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Kupiškio apylinkės teismas,[9] o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nutatyta, kad nuo 1938-01-01 Kupiškio apylinkės teismo (Kupiškyje) jurisdikciją sudarys Kupiškio miestas, Kupiškio, Šimonių, Viešintų ir Subačiaus valsčiai.[10] Teismo jurisdikcija 1940 m. nepasikeitė.[11]

Tiksli data, kada 1940 m. Kupiškio apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Taikos teisėjas bylas sprendė vienas. Taikos teisėjo kompetencijai priklausė civilinės bylos ir ginčai dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, jeigu ginčijamojo dalyko kaina nebuvo didesnė kaip penki tūkstančiai rublių (10 000 markių). Taikos teisėjai sprendė ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos skiriama bausmė buvo ne didesnė, kaip kalėti kalėjime.[12]

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus.[13] Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1976 m. buvo sudarytas Kupiškio apylinkės teismo fondo apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 7 apskaitos vienetai. Duomenų iš kur gauti dokumentai nėra.

Panevėžio valstybinis archyvas 1992-03-18 perdavė archyvui 120 neaprašytų Kupiškio apylinkės teismo bylų.

1994 m. tvarkant gautas bylas buvo pertvarkytas ir apyrašas Nr.1. Į sudarytą naują apyrašą Nr. 1 1994-05-23 buvo įrašyta 130 apskaitos vienetų.

Panevėžio valstybinis archyvas 1992-03-18 perdavė archyvui 72 neaprašytas Panevėžio apygardos teismo antstolio Kupiškyje bylas. Patikslinus šių bylų fondinę priklausomybę, 22 Kupiškio apylinkės teismo antstolio vykdomosios bylos 1994-11-08 įrašytos į fondo Nr. 1777 apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1777 yra 1 apyrašas, 152 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1932-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra teismo veiklos dokumentų.

Civilinių, baudžiamųjų ir teismo antstolio vykdomųjų bylų apyrašas Nr . 1

Apyraše įrašytos teisme spręstos civilinės bylos dėl skolos grąžinimo, nuostolių atlyginimo, žemės nuomos, turto padalinimo, atlyginimo už darbą ir kt., baudžiamosios bylos dėl vagysčių, turto išeikvojimo, triukšmo kėlimo bei teismo antstolio vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir chronologiją, rūšių ribose - pagal ieškovų, atsakovų ir kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1777 apyraše Nr. 1 įrašyti 152 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1932-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau - LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.
[2] Lietuvos teismas 1918 - 1928 m., K., 1930 m., p. 111.
[3] LVŽ, 1919 m, Nr. 9, l. 7.
[4] LVŽ, 1919 m, Nr. 11, l. 6.
[5] LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 7.
[6] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1924 m., Nr. 151 - 1080.
[7] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[8]VŽ, 1933 m., Nr. 419-2900.
[9]Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau  -LCVA), F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.
[10] LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 38.
[11] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 20 a.p.
[12] LVŽ, 1919 m., Nr. 2/3 - 26.
[13] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-29 14:38