O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 658 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NIUJORKE FONDĄ NR. 658

2006-04-        Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos konsulatas Niujorke (1923-07-16–1926-10-31)

Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke (1926-11-01–1990 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 1923-05-25 įsakymu Nr.142 nuo 1923-06-01 paskirtas Lietuvos konsulinis agentas Niujorke. Lietuvos konsulatas Niujorke įsteigtas 1923-07-16. Konsulinis agentas nuo 1924-01-01 paskirtas Lietuvos konsulu.[1]

Nuo 1926-11-01 Lietuvos konsulatas Niujorke tapo Lietuvos generaliniu konsulatu. Konsulato jurisdikcijoje buvo 17 JAV valstijų ir Kanada (iki konsulato Toronte įsteigimo 1937 m.), nuo 1971 m. – visa JAV teritorija.[2]

Iki 1940-06-15 konsulatas buvo pavaldus Užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone. Sovietų Sąjungai 1940-06-15 okupavus Lietuvą, konsulatas nepakluso prosovietinės vyriausybės reikalavimui nutraukti veiklą. Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke tapo pavaldus Lietuvos diplomatijos šefui ir Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone.

1990-03-11 Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir atgavus tarptautinį pripažinimą, Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke pavaldus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Konsulatas teikė pagalbą lietuviams JAV ir Kanadoje, gynė jų interesus, išduodavo ir pratęsdavo užsienio pasus, vizas, legalizavo dokumentus, tvarkė pilietybės, palikimų reikalus, užsiėmė asmenų paieška, rūpinosi lietuviais tremtiniais ir pabėgėliais, teikė ir platino informaciją apie Lietuvą, bendradarbiavo su lietuvių organizacijomis.

Rengė pranešimus apie JAV ir Lietuvos vidaus padėtį, skatino ekonominių, prekybinių, kultūrinių ryšių plėtrą, turizmą ir kt.

Dalyvavo užsienio diplomatų kolegijos veikloje, bendradarbiavo su kitų Baltijos valstybių diplomatais, dalyvavo pasiuntinių pasitarimuose ir kt.

Sovietų okupacijos metais svarbiausias konsulato veiklos tikslas buvo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Konsulatas palaikė ryšius su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, parengė sovietų ištremtų Lietuvos gyventojų sąrašus ir per pasiuntinybę Vašingtone perdavė juos Jungtinių Tautų Organizacijai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 1996 m. perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 17 dėžių neaprašytų Lietuvos generalinio konsulato Niujorke 1923–1994 m. veiklos dokumentų, 1997 m. papildomai perdavė 58 lapus neprašytų dokumentų.

1999-08-02 dokumentai sutvarkyti, sudaryti 2 apyrašai. Konsulate sudarytos bylos nepertvarkytos, patikslintos tik jų antraštės, vienarūšėms byloms parašytos tipinės antraštės. Buvo atrinkta naikinti 3763 lapai dokumentų.

Užsienio reikalų ministerija 2000-09-13 archyvui perdavė 7 neaprašytas Lietuvos pasiuntinybių užsienyje bylas. Bylas aprašius, į apyrašą Nr. 1 buvo papildomai įrašytos 3 bylos.

Iš viso fonde Nr. 658 yra 2 apyrašai, į kuriuos įrašyta 616 apskaitos vienetų.

Dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminio Katalogo ir vardinio Asmenų katalogo duomenų bazes.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1994 m. Dokumentai lietuvių, estų, latvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti konsulato politiniai pranešimai, Lietuvos diplomatijos šefo, pasiuntinybių ir konsulatų veiklos dokumentai, JAV lietuvių ir tarptautinių organizacijų dokumentai, susirašinėjimo konsulato veiklos klausimais dokumentai, žymių asmenų bei personalo veiklos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal konsulato veiklos sritis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 658 apyraše Nr. 1 įrašyti 325 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1994 m. Dokumentai lietuvių, latvių, estų, anglų, prancūzų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Palikimų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos palikimų bylos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.658 apyraše Nr.2 įrašytas 291 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1923—1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų k. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Birutė Daračiūtė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), F. 383, ap. 2, b.575, b.576; F. 658, ap. 1, b. 289.
[2] LCVA. F.656, ap. 1, b. 100, b. 106; F.656, ap. 2, b. 122. 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 08:10