O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 94 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO VALSTYBINĖS POLICIJOS V KOMISARIATO FONDĄ NR. 94

2005-11-     Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Miesto policijos V rajonas (Policja Miejska V Okręg) (1919 m. gegužės mėn. – 1920 m. liepos mėn.)

Vilniaus miesto V rajono policijos komisariatas (Komisarjat Policji V Okręgu m. Wilna) (1920 m. spalio mėn. – 1921 m. vasario mėn.)

Vilniaus miesto valstybinės policijos V komisariatas (Komisarjat V Policji Państwowej m. Wilna) (1921 m. vasario mėn. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniuje nuo 1919 m. gegužės mėn. veikė miesto policija, Vilnius buvo padalintas į 9 policijos rajonus. [1] Tiksli Miesto policijos V rajono įsteigimo data nenustatyta. Rajonui vadovavo komisaras, pavaldus Vilniaus miesto policijos viršininkui. Miesto policijos V rajonas nutraukė veiklą 1920 m. liepos mėn.

Vidurio Lietuvoje 1920-10-17 buvo paskirti Vilniaus miesto 9 policijos rajonų vadovai - 8 komisarai ir 1 jaunesnysis komisaras, veikė rajonų policijos komisariatai. Vilniaus miesto V rajono policijos komisariatui vadovavo komisaras, pavaldus Vilniaus miesto policijos viršininkui, nuo 1920-12-06 – Vilniaus miesto policijos komendantui. [2]

Vilniuje veikę policijos rajonų komisariatai buvo reorganizuoti 1921 m. vasario mėn., kai buvo išleistas Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-02-08 dekretas Nr. 91 apie valstybinę policiją.[3] Komisariatas pavadintas Vilniaus miesto valstybinės policijos V komisariatu. 1921–1922 m. dokumentuose dar vartojamas pavadinimas - Vilniaus miesto V rajono policijos komisariatas. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Vilniaus miesto valstybinės policijos V komisariatas buvo pavaldus Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybai. Komisariatui vadovavo aukštesnysis policijos pareigūnas. [4]

Vilniaus miesto valstybinės policijos V komisariato veiklos teritorija 1928-11-23 buvo padalinta į 5 apylinkes. Prie komisariato veikė policijos sargybos postas, kuris 1932-01-01 buvo likviduotas, o jo veiklos teritorija priskirta V komisariatui. 1932-11-15 komisariato veiklos teritorija buvo padalinta į 3 apylinkes.[5]

Vilniaus miesto valstybinės policijos V komisariatas veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus miesto valstybinės policijos V komisariatas buvo valstybinės policijos žemesnysis padalinys. Jo funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus, vykdyti administracinės valdžios bei teismų pavedimus nustatytoje teritorijoje.[6]

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Tiksli Vilniaus miesto valstybinės policijos V komisariato fondo dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta. Dokumentų perdavimo-perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949-11-18 įrašytos 42 neaprašytos bylos.

Fondo bylų apyrašas Nr. 1 sudarytas 1951-04-19, į jį įrašyti 42 apskaitos vienetai. 1965 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 94 yra 1 apyrašas, 43 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti valstybinės policijos vyriausiojo komendanto, komisariato vadovo įsakymai, komisariato patikrinimų protokolai, budėjimų knygos, telefonogramos apie įvykius, policininkų mokymo, policijos priežiūroje esančių asmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 94 apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 64, ap. 20, b. 18, l. 13. F. 89, ap. 7, b. 1908, l. 106.
[2] LCVA.  F. 89, ap. 7, b. 104, l. 1, 67.
[3] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej , 1921, Nr. 9 (19), psl. 119; LCVA. F. 89, ap. 7, b. 94, l. 63.
[4] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76.
[5] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 883, l. 19, 20, b. 1149, l. 24, 26, Wileński Dziennik Wojewódzki, 1932, Nr. 3- 35
[6] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76, 77
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-10 12:18