Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Algirdas Gamziukas

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

1. įstatymų nustatyta tvarka teikia informaciją apie Archyvo saugomus dokumentus juridiniams ir fiziniams asmenims;

2. rengia Archyve saugomų dokumentų pagrindu išduodamas pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus, asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

3. dalyvauja rengiant metodinius ir norminius dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

4. rengia ataskaitas;

5. vykdo piliečių aptarnavimą Archyvo skaitykloje;

6. kontroliuoja Archyve saugomų dokumentų tinkamą naudojimą ir jų fizinę būklę skaitykloje:

6.1. užtikrina, kad būtų laikomasi Valstybiniuose archyvuose saugomų dokumentų naudojimo tvarkos;

6.2. užtikrina, kad skaitytojai pasirašytų skaitytojų registracijos žurnale, tinkamai užpildytų bylos naudojimo lapą ir, kad būtų tinkamai pildomi visi su dokumentų naudojimu bei darbu Archyvo skaitykloje susiję dokumentai (užsakymų lapai, skaitytojų registracijos anketos ir kt.);

6.3. užtikrina, kad skaitytojus aptarnaujantis darbuotojas arba valstybės tarnautojas priimdamas iš skaitytojo grąžinamas bylas patikrintų grąžinamos bylos lapų skaičių bei fizinę būklę ir pasirašytų atitinkamoje dokumentų užsakymo lapo skiltyje arba atliktų visa tai pats;

6.4. išskirtiniais atvejais, suderinęs su Archyvo direktoriumi arba pavaduotoju, gali išduoti skaitytojui (skaitytojams) bylas tuojau pat ir/ar didesnį jų skaičių, nei nustatyta valstybiniuose archyvuose saugomų dokumentų naudojimo tvarkoje.

7. priimant dokumentus saugojimui, tikrina dokumentų kiekį, fizinę būklę, perdavimo akte ir bylų apyrašuose nurodytų duomenų faktinį atitikimą, priimant dokumentus saugojimui;

8. rengia perduodamų saugoti dokumentų patikrinimo pažymas;

9. rengia dokumentus skaitmeninimui ir tvarko Archyvo saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų skaitmeninį turinį;

10. įveda duomenis į informacines sistemas;

11. rengia fondo ir fondo papildymo pažymas;

12. atlieka Archyve saugomų neaprašytų dokumentų analizę;

13. pastebėjęs bylos fizinės būklės pažeidimus privalomai ir nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją, o reikalui esant – Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

14. pastebėjęs bylos dingimą privalomai ir nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją, Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

15. savo kompetencijos ribose, vykdo kitus Apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

  

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. turėti darbo patirties archyve ir gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą, asmens duomenų apsaugą ir dokumentų rengimą;

3. mokėti rusų ir lenkų kalbas B2 lygiu;

4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

5. išmanyti Lietuvos XVIII – XX a. istoriją, gebėti skaityti ir suprasti XVIII a. ir vėlesnio laikotarpio rankraščius (lenkų, rusų ir lietuvių kalbomis);

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

_____________________________________________

 

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 14:15