Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Kristina Stanišauskė

2019-07-22

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina skyriui nustatytų uždavinių bei funkcijų vykdymą;

2. analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir teikia Archyvo direktoriui pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;

3. rengia ir dalyvauja rengiant Archyvo veiklos administravimo dokumentus; rengia ir perduoda Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją personalo administravimui reikalingų dokumentų parengimui; kartu su Archyvo vyriausiuoju specialistu rengia vardinius pareigybių sąrašus;

4. pagal kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis;

5. atsižvelgiant į nustatytus strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Archyvo direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir įstaigos veiklos efektyvumo didinimo;

6. kartu su kitais Archyvo struktūriniais padaliniais atlieka Archyvo administracijos padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia siūlymus dėl įstaigos darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose Archyvui nustatytus veiklos tikslus;

7. atlieka Archyvo personalo sudėties analizę, padeda Archyvo formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą;

8. padeda direktoriui formuoti Archyvo personalo mokymo prioritetus, sudaro Archyvo personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;

9. rengia Archyvo veiklos planus ir ataskaitas;

10. pagal kompetenciją kartu su kitais Archyvo struktūrinių padalinių vadovais kontroliuoja, kaip laikomasi Darbo reglamento ir Vidaus tvarkos taisyklių, teikia Archyvo direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos įstaigoje gerinimo;

11. organizuoja Archyvo darbuotojų ir valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

12. organizuoja Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimą;

13 padeda įgyvendinti Archyvo personalo socialines ir kitas garantijas;

14. organizuoja atostogų suteikimą Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis,

15. užtikrina, kad darbo ir poilsio laiko apskaita būtų vykdoma vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais;

16. kontroliuoja kaip yra tvarkomas Valstybės tarnautojų registras (VATARAS);

17. formuoja ir tvarko Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis asmens bylas;

18. užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų teikiama informacija į Archyvo internetinį puslapį;

19. dalyvauja vykdant Archyvo veiklos viešinimą ir teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl veiklos viešinimo efektyvumo didinimo;

20. organizuoja ir koordinuoja darbus susijusius su Archyvo saugomų dokumentų skaitmeninio turinio kūrimu;

21. vykdo darbus susijusius su priėjimo prie Archyvo saugomos Nacionalinės dokumentų fondo dalies gerinimu, šių dokumentų viešinimu.

22. vykdo kitus Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

23. gali pavaduoti Archyvo direktorių.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

 2. turėti ne mažesnę, nei 3 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje valstybinėje archyvų sistemoje;

 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų ir archyvų valdymą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą;

 4. gerai išmanyti personalo vadybą, įstaigos dokumentų valdymą;

 5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

 6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

 7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 9. mokėti anglų ir rusų kalbas B2 lygiu;

10. gebėti bendrauti, būti pareigingu, sąžiningu ir kūrybingu, kelti savo kvalifikaciją.

____________________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2019-07-22 11:27