Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Džiuljeta Kundrotienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. norminių teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims apie Archyve saugomus dokumentus;

2. rengia Archyvo saugomų dokumentų pagrindu išduodamas pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

3. organizuoja skaitytojų aptarnavimą Archyvo skaitykloje:

3.1. rengia ir registruoja Archyvo skaityklos darbui reikiamus dokumentus;

3.2. pildo Integralių administracinių paslaugų informacinę sistemą reikiamais duomenimis;

3.3. tvarko skaitytojų asmens bylas.

4. kontroliuoja Archyve saugomų dokumentų tinkamą naudojimą ir jų fizinę būklę skaitykloje:

4.1. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinto Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo;

4.2. užtikrina, kad Archyvo skaitykloje būtų laikomasi Archyvo direktoriaus patvirtintos Dokumentų fotografavimo Archyvo skaitykloje tvarkos;

4.3. užtikrina, kad skaitytojus aptarnaujantis darbuotojas arba valstybės tarnautojas priimdamas iš skaitytojo grąžinamas bylas patikrintų grąžinamos bylos lapų skaičių bei fizinę būklę ir pasirašytų atitinkamoje dokumentų užsakymo lapo skiltyje arba atliktų visa tai pats;

4.4. išskirtiniais atvejais, esant reikalui, suderinęs su Archyvo direktoriumi arba pavaduotoju, gali išduoti skaitytojui (skaitytojams) bylas tuojau pat ir/ar didesnį jų skaičių, nei nustatyta.

5. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ar pakeitimo, dalyvauja rengiant jų projektus ir pataisas;

6. pastebėjęs bylos fizinės būklės pažeidimus, nedelsiant informuoja Apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėją, o reikalui esant – Archyvo direktorių ir/ar jo direktoriaus pavaduotoją;

7. pastebėjęs bylos dingimą, nedelsiant informuoja Apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėją, o reikalui esant - Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

8. dalyvauja planuojant Archyvo darbą, rengiant ataskaitas; 

9. vykdo kitus Dokumentų naudojimo skyriaus, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

  

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinės srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę, nei 3 metų darbo archyve patirtį;

3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;

5. mokėti rusų kalbą B2 lygiu;

6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti, laikantis tarnybinės etikos normų.

____________________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-24 08:37