Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Povilas Petkevičius

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja Ūkio skyriaus veiklą, vadovauja skyriaus darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja jų darbą, užtikrina, kad tinkamai ir laiku būtų vykdomos Ūkio skyriaus ir Ūkio skyriaus darbuotojų funkcijos, pareigos bei pavedimai;

2. užtikrinti Kauno regioninio valstybės archyvo (toliau - Archyvo) pastato, kitų statinių, teritorijos, patalpų šilumos, dujų, vandentiekio, kanalizacijos įrengimų ir įrenginių sistemų bei prietaisų darbą, jų ir kito Archyvo turto (inventoriaus) apsaugą ir priežiūrą;

3. organizuoti techninius darbus, susijusius su Archyvo pastatų bei statinių eksploatacija (santechninių, šilumos ūkio, vėdinimo įrengimų priežiūra bei remontas ir pan.);

4. vykdyti Archyvo aprūpinimą organizacine technika, ryšio priemonėmis, baldais inventoriumi, kanceliarinėmis prekėmis, ir kitomis būtinomis prekėmis bei reikiamomis paslaugomis;

5. vykdyti visų prekių rūšių viešuosius bei mažos vertės pirkimus;

6. vesti energetinių bei materialinių išteklių apskaitą ir kontroliuoti jų panaudojimą;

7. teikti pasiūlymus ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymui;

8. siekti, kad Archyvo turimi materialiniai bei kitokie ištekliai būtų naudojami efektyviai;

9. teikti duomenis elektros, šilumos energijos bei vandens tiekėjams apie Archyvo sunaudotus išteklius;

10. dalyvauti atliekant metines Archyvo turto inventorizacijas;

11. užtikrinti Archyvo gaisrinę saugą;

12. rengti ir vizuoti vidaus norminius teisės aktus susijusius su skyriaus veikla;

13. rengti skyriaus planus ir ataskaitas;

14. kontroliuoti, kad Archyvo tarnybiniai automobiliai būtų naudojami tinkamai, racionaliai ir pagal paskirtį;

15. organizuoti Archyvo tarnybinių automobilių draudimą, privalomą techninę apžiūrą bei užtikrinti tinkamą tarnybinių automobilių techninę būklę;

16. vykdo kitus Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę, nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės archyvų sistemos kompetenciją ir uždavinius, viešuosius pirkimus, statybos procesą, darbų ir gaisrinę saugą;

4. žinoti dokumentų saugojimui, saugyklų ir pastatų įrengimui ir eksploatavimui keliamus reikalavimus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;

6. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

8. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos) ir gebėti vairuoti lengvąjį automobilį.

__________________________________ 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-24 08:31