Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Rasa Brazaitienė

2019-02-27

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. vykdo Archyvo finansinių dokumentų išankstinę ir einamąją finansų kontrolę Finansų kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka;

2. dalyvauja Archyvo biudžeto formavimo procese, rengia programų sąmatų projektus, apskaičiuoja Archyvo asignavimų poreikį Archyvo uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui, teikia siūlymus dėl gautų asignavimų naudojimo prioritetų, atlieka biudžeto planavimo dokumentų finansinę kontrolę;

3. kontroliuoja, kad racionaliai, taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojami Archyvo darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

4. kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauja iš atsakingų asmenų, kad juose padarytos klaidos būtų ištaisytos;

5. pasirašo kasos pajamų ir išlaidų orderius (kaip atsakingas už finansų kontrolę asmuo), kontroliuoja grynųjų pinigų judėjimą kasoje;

6. kontroliuoja kasos knygos tinkamą tvarkymą;

7. išrašo sąskaitas faktūras juridiniams ir fiziniams asmenims už Archyvo suteiktas paslaugas;

8. atlieka Archyvo materialinių vertybių apskaitos ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;

9. rengia Archyvo finansų valdymą reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) parengtos taikytinos Archyvo apskaitos politikos;

10. teikia NBFC Archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos, kitą NBFC pagal kompetenciją prašomą informaciją;

11. dalyvauja atliekant inventorizaciją, rengia inventorizavimo aprašus;

12. teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;

13. nustato Archyvo turto likvidacinę vertę;

14. teikia informaciją NBFC apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;

15. užtikrina ir atsako už Archyvo apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą;

16. teikia Archyvo metiniam veiklos planui ir ataskaitoms reikalingus duomenis;

17. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis jos kompetencijai priskirtais klausimais;

18. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja Archyvo parengtus dokumentų projektus;

19. pagal kompetenciją dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;

20. vykdo kitas Archyvo direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su buhalterinės apskaitos organizavimu.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ekonominį išsilavinimą, profesinių žinių;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje valstybinėje Archyvų sistemoje;

3. gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;

4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;

5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;

7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), standartizuota Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS) pagal VSAFAS reikalavimus, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos programa “Buhalterija”, Valstybės turto informacine paieškos sistema (VTIPS), AB „Swedbank“ elektroninių paslaugų programa ir kt.);

8. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą;

9. mokėti anglų kalbą A1 lygiu.

 

___________________________

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2019-02-27 11:09