Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

 

Darbuotojai

Raimonda Mažrimienė

2017-02-06

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- pataria Archyvo direktoriui planuojant ir organizuojant Archyvo darbą, užtikrindamas Archyvui nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

- užtikrina Archyvo direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą;

- koordinuoja Archyvo filialų veiklą;

- rengia Archyvo veiklos planų ir ataskaitų, direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektus ir teikia juos Archyvo direktoriui;

- pagal kompetenciją teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

- administruoja Archyvo dokumentų valdymo sistemą;

- teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Archyvo personalui tvarkyti reikalingus dokumentus ir susijusią informaciją, užtikrina šių dokumentų ir informacijos pateikimą nustatytais terminais;

- laikinai nesant Archyvo direktoriaus, gavęs įgaliojimus, atlieka Archyvo direktoriaus funkcijas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo valstybės archyvuose patirtį;

- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų apsaugą;

- gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- mokėti rengti Archyvo vidaus tvarkomųjų, organizacinių dokumentų ir kitų teisės aktų projektus; analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;

- mokėti rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygmeniu.

 

 

 

---

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2018-12-27 10:45