Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

 

Darbuotojai

Sonata Navickienė

2017-02-06

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- teikia siūlymus Archyvo direktoriui dėl Archyvo finansų valdymo ir apskaitos tvarkymo;

- rengia Archyvo finansų valdymą ir apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

- teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus ir susijusią informaciją, užtikrina šių dokumentų ir informacijos pateikimą nustatytais terminais;

- pagal kompetenciją vizuoja Archyvo parengtus dokumentų projektus;

- kontroliuoja Archyvo buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymą pagal FVAIS programą;

- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Archyvo metų veiklos planus ir ataskaitas;

- vykdo Archyvo lėšų naudojimo ir apskaitos priežiūrą;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

- turėti profesinių žinių ir ne mažiau kaip 1 metų darbo finansų planavimo, valdymo ir tvarkymo srityse patirtį;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymo klausimus;

- mokėti taikyti praktikoje viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

- mokėti rengti Archyvo vidaus tvarkomųjų, organizacinių dokumentų ir kitų teisės aktų projektus, išvadas, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis.

 

 

 

 

 

---

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2019-02-12 11:01