Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

 

Darbuotojai

Giedrutė Vaivadaitė

2017-02-06

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytą dokumentų ir archyvų valdymo bei naudojimo reikalavimų priežiūrą priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose (toliau – Įstaigos);

- teikia informaciją ir konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir įmones, kitus juridinius ir fizinius asmenis dokumentų ir archyvų valdymą bei naudojimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;

- teikia metodinę pagalbą Įstaigoms, perduodančiomis dokumentus į Archyvą;

-pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;

- teikia siūlymus norminių dokumentų projektams dokumentų valdymo srityje;

- organizuoja ir veda seminarus, paskaitas dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais;

- pagal kompetenciją registruoja dokumentus, rengia fondų pažymas, pildo duomenis apie Archyvo saugomus dokumentus elektroninėse dokumentų valdymo ir informacinėse sistemose;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų archyvinio darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, informacijos saugojimą ir teikimą;

- gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;

- mokėti rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygmeniu.

 

 

 

---

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2018-12-27 10:39