Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Raimonda Veisienė

2017-02-06

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- sprendžia Filialo kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už Filialui nustatytų veiklos tikslų gyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą;

- dalyvauja užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;

- užtikrina Archyvo direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą;

- teikia Archyvo direktoriui metiniam veiklos planui reikalingus duomenis;

- teikia Archyvo direktoriui veiklos ir finansinėms ataskaitoms reikalingus duomenis;

- Archyvo direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

- pasirašo Filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų rengiamus dokumentus ir užtikrina juose esančių duomenų teisingumą;

- paskirsto užduotis, koordinuoja ir kontroliuoja Filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą;

- rengia Archyvo teisės aktų, susijusių su Filialo veikla, projektus;

- teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl Filialo darbo tobulinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų ir pašalpų skyrimo;

- prižiūri Filialo turtą bei užtikrina racionalų ir taupų jo naudojimą;

- pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;

- informuoja visuomenę apie Filialo veiklą;

- instruktuoja Filialo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo valstybės archyvuose patirtį;

- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų apsaugą;

- gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygmeniu.

 

 

 

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2018-12-27 10:50