Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. klaipeda@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT137300010002332090

 

Darbuotojai

Raimonda Veisienė

2017-02-06

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- sprendžia Filialo kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už Filialui nustatytų veiklos tikslų gyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą;

- dalyvauja užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;

- užtikrina Archyvo direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą;

- teikia Archyvo direktoriui metiniam veiklos planui reikalingus duomenis;

- teikia Archyvo direktoriui veiklos ir finansinėms ataskaitoms reikalingus duomenis;

- Archyvo direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

- pasirašo Filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų rengiamus dokumentus ir užtikrina juose esančių duomenų teisingumą;

- paskirsto užduotis, koordinuoja ir kontroliuoja Filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą;

- rengia Archyvo teisės aktų, susijusių su Filialo veikla, projektus;

- teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl Filialo darbo tobulinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų ir pašalpų skyrimo;

- prižiūri Filialo turtą bei užtikrina racionalų ir taupų jo naudojimą;

- pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;

- informuoja visuomenę apie Filialo veiklą;

- instruktuoja Filialo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo valstybės archyvuose patirtį;

- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų apsaugą;

- gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygmeniu.

 

 

 

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Edmundas Bareiša,
Informacija atnaujinta: 2018-12-27 10:50