O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Alicija Cybulskienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl dokumentų, patvirtinančių juridinį faktą, paieškos.

Atlieka reikalingų dokumentų paiešką, pagal rastus dokumentus parengia oficialius archyvo dokumentus.

Užtikrina, kad parengti oficialūs dokumentai būtų tikslūs ir išsamūs.

Tvarko ir aprašo dokumentus, rengia informacinės paieškos priemones.

Konsultuoja naudotojus dokumentų paieškos klausimais.

Rūpinasi iš saugyklų gaunamų dokumentų saugumu.

Aptarnauja Rašytinių dokumentų skaityklos skaitytojus pagal galiojančias skaityklos darbo taisykles.

Vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

 

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą.

Turėti aukštąjį universitetinį (humanitarinių arba socialinių mokslų srities) išsilavinimą, darbo archyve patirtį.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.

Mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens lygiu.

Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėti naudotis informacijos paieškos sistemomis.

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-04 11:19