O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Inga Bumažnikova

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● aptarnauja Rašytinių dokumentų skaityklos skaitytojus pagal galiojančias skaityklos darbo taisykles;

● teikia skaitytojams ir archyvo darbuotojams konsultacijas apie nacionalinio dokumentų fondo turinį ir informacijos paieškos sistemas, tvarko skaitytojų asmens bylas, kontroliuoja jų darbą su dokumentais;

● konsultuoja skyriaus darbuotojus dokumentų vertės ekspertizės atlikimo ir dokumentų tvarkymo klausimais;

● dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pasiūlymus darbo organizavimo ir tobulinimo klausimais;

● reikalui esant, pildo teminę ,,Katalogo“ duomenų bazę;

● vykdo kitus archyvo vadovybės pavedimus.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● turėti 3 metų darbo valstybės archyvų sistemoje patirtį;

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

● išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą;

● gerai žinoti Lietuvos centrinio valstybės archyvo rašytinių dokumentų fondų (Lietuvos Respublikos, Lietuvos okupacijų ir Pietryčių Lietuvos dokumentų kompleksų) sudėtį ir turinį, dokumentų fondų apskaitos tvarką ir jos ypatumus;

● išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;

● mokėti rusų ir lenkų kalbas pažengusio vartotojo B2 lygiu;

● mokėti dirbti kompiuteriu programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, kitomis duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis („Apskaita“, „Katalogas“, „Asmenys“, „Pietryčių Lietuvos gyventojai“);

● gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-03-07 12:51