O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Loreta Čiuikinienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl dokumentų, patvirtinančių juridinį faktą, paieškos, pagal rastus archyvinius dokumentus rengia oficialius archyvo dokumentus;

● kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams pavestų prašymų nagrinėjimo terminus, atsakymų tikslumą ir pilnumą;

● užtikrina teikiamos informacijos iš Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir žinių tikrumą;

● organizuoja ir kontroliuoja skaityklos darbą;

● gali surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 461, 504, 507, 918, 18813 straipsniuose;

● konsultuoja skyriaus darbuotojus dokumentų paieškos klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;

●  kai nėra skyriaus vedėjo, eina jo pareigas;

● vykdo kitus archyvo vadovybės pavedimus.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

●  turėti 5 metų darbo valstybės archyvų sistemoje patirtį;

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

● išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą;

● būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

● išmanyti rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį, išmanyti rašytinių dokumentų saugojimą ir jų naudojimo tvarką;

● mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir jam pavestų grupių darbą;

● mokėti apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● mokėti rusų kalbą įgudusiojo vartotojo C2 lygiu, lenkų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

● savarankiškai planuoti savo ir jam pavestos grupės darbą;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

● mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, duomenų paieškos sistemomis bei duomenų bazėmis.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-03-06 10:14