O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Elžbeta Šimelevičienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl dokumentų, patvirtinančių juridinį faktą, paieškos, pagal rastus archyvinius dokumentus rengia oficialius archyvo dokumentus;

kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavestų prašymų nagrinėjimo terminus, atsakymų tikslumą ir pilnumą, užtikrina teikiamos informacijos iš Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų tikrumą;

teikia administracines paslaugas – fiziniams ir juridiniams asmenims teikia informaciją apie Archyvo teikiamas paslaugas, reikalingų dokumentų paiešką;

organizuoja ir kontroliuoja Rašytinių dokumentų skaityklos darbą, bylų išdavimo iš saugyklų darbus;

konsultuoja Skyriaus darbuotojus dokumentų paieškos, prašymų nagrinėjimo klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, rengiančių dokumentų tvarkymą, saugojimą ar naudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus, darbe;

pavaduoja Skyriaus vedėją jam nesant;

vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ir Archyvo vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį dokumentų tvarkymo ir naudojimo srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų valdymą;

būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

išmanyti Archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį, išmanyti rašytinių dokumentų saugojimo, jų naudojimo tvarką, informacijos teikimo ir ribojimo reikalavimus;

mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir jam pavestų grupių darbą;

mokėti apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), mokėti dirbti su duomenų paieškos sistemomis;

mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:03