O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Loreta Čiuikinienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja pavestų užduočių vykdymą;

teikia Archyvo vadovybei Skyriaus darbo planus ir ataskaitas, informaciją apie Skyriaus darbą, pasiūlymus Skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;

kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavestų prašymų nagrinėjimo terminus, atsakymų tikslumą ir pilnumą, užtikrina teikiamos informacijos iš Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų tikrumą;

teikia administracines paslaugas – fiziniams ir juridiniams asmenims teikia informaciją ir juos konsultuoja archyvo teikiamų paslaugų, asmenims reikalingų dokumentų paieškos, dokumentų tvarkymo ir saugojimo klausimais;

vadovauja rašytinių dokumentų fizinės būklės užtikrinimo, saugojimo ir tvarkymo darbams;

vadovauja rašytinių dokumentų skaityklos darbui;

pagal Skyriaus kompetenciją rengia archyvo teisės aktų projektus, dalyvauja komisijų darbe;

tvarko Skyriaus materialinių vertybių apskaitos dokumentus, užtikrindamas archyvo materialinių vertybių išsaugojimą;

teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos rezultatus;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų;

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio archyvo vadovybės pavedimus.

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį dokumentų tvarkymo, aprašymo ir naudojimo srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų valdymą;

būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

išmanyti Archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį, dokumentų fizinės būklės užtikrinimo, dokumentų tvarkymo, saugojimo ir jų naudojimo tvarką, apskaitą, informacijos teikimą ir ribojimą;

mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir Skyriaus darbą;

mokėti apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis informacijos paieškos ir registravimo sistemomis;

mokėti rusų kalbą įgudusio vartotojo C2 lygiu, lenkų kalbą pradedančiojo vartotojo A1 lygiu.

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:56