O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Neringa Betingienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● padeda skyriaus vedėjui planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;

● planuoja ir organizuoja rašytinių dokumentų tvarkymo grupės darbą, užtikrindamas pavestų užduočių priskyrimą grupės darbuotojams;

● organizuoja apyrašų sudarymo darbus, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų aprašymą ir apskaitą, nuostatų įgyvendinimą;

● teikia informaciją apie Nacionalinį dokumentų fondą papildančių dokumentų tvarkymo eigą, dokumentų būklę, užtikrindamas teikiamos informacijos, duomenų ir žinių tikslumą bei išsamumą;

● organizuoja teminės duomenų bazės „Katalogas“ pildymą, tikrina aprašų tikslumą ir tvarko „Katalogo“ apskaitą;

● dalyvauja komisijų darbe, archyvo teisės aktų projektų rengime, konsultuoja skyriaus ir archyvo darbuotojus rašytinių dokumentų tvarkymo ir katalogavimo klausimais;

● surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus už pažeidimus, nurodytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 461, 504, 507, 918, 18813 straipsniuose;

● kai skyriaus vedėjo nėra, eina jo pareigas;

● vykdo kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti Humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

● turėti 3 metų darbo valstybės archyvų sistemoje patirtį;

● būti susipažinęs su valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

● išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų valdymą;

● būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

● gerai išmanyti archyvo dokumentų fondų sudėtį ir turinį, dokumentų tvarkymo ypatumus;

● būti susipažinęs su Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūra, viešuoju ir vidaus administravimu;

● mokėti valdyti, kaupti, atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

● mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir jam pavestos grupės darbą;

● mokėti rusų ir anglų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

  

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2016-02-10 11:15