O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Sondra Daunienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● pildo archyvo duomenų bazes, tikslina duomenis;

● tvarko archyvo spaudinių fondą, jo apskaitos dokumentus, rengia aktus, rūpinasi sukauptos informacijos išsaugojimu;

● teikia informaciją apie spaudinių fondą, aptarnauja skaitytojus;

● užtikrina spaudinių fondo išsaugojimą: tikrina spaudinių skaičių ir būklę, pildo temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisų rodmenų registracijos žurnalą, pastebėjus pasikeitimus informuoja skyriaus vedėją;

● prireikus dalyvauja komisijų darbe, archyvo teisės aktų projektų rengime;

● vykdo kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį  išsilavinimą;

● būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos archyvų bei bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

● išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje;

● išmanyti leidinių komplektavimo, apskaitos bei nurašymo tvarką, aprašymo reikalavimus, mokėti taikyti juos praktikoje;

● mokėti atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

● turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėti naudotis informacijos paieškos sistemomis;

● gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, o prireikus ir jam pavestos grupės darbą;

● būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti su žmonėmis;

● nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 09:13