O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 
 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus

2020 m. gegužės 4 d.

įsakymu Nr. V1-20

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO SKAITYKLŲ DARBO IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) skaityklų darbo ir lankytojų aptarnavimo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato LCVA skaityklų darbo ir fizinio lankytojų aptarnavimo tvarką karantino metu iki 2020 m. gegužės 11 d.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybinių ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinių ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgiant į 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ ir 2020 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. V-1022 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ bei siekiant užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją.

3. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ 1.9, 1.10 ir 1.211 papunkčių įgyvendinimą lankytojų buvimo laikas LCVA skaityklose ribojamas iki 1 valandos, LCVA rašytinių dokumentų skaitykloje vienu metu gali dirbti ne daugiau nei 11 asmenų (9 lankytojai prie kompiuterių ir 2 lankytojai prie mikrofilmų skaitymo aparatų).

 

II SKYRIUS

LANKYTOJŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO LCVA SKAITYKLOSE TVARKA

 

4. Į LCVA patalpas įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai. Įėję į LCVA patalpas visi lankytojai privalo dezinfekuoti rankas.

5. Lankytojų srautą ir saugų atstumą tarp lankytojų reguliuoja apsaugos priemones dėvintis archyvo darbuotojas.

6. Paslaugos neteikiamos asmenims, kuriems pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai (karščiavimas, kosulys, dusulys).

7. Visi lankytojai privalo naudoti apsaugos priemones:

7.1. dėvėti apsaugines kaukes bei vienkartines apsaugines pirštines visą darbo archyve laiką;

7.2. laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

7.3. kiekvieną kartą trumpam išėjus iš skaityklos ir grįžtant atgal, pakartotinai dezinfekuoti rankas arba pirštines, jei jų neįmanoma pasikeisti.

8. Bendraujant su skaityklos darbuotoju privaloma laikytis ne mažesnio nei 2 m atstumo. Skaityklos darbuotojas vienu metu gali bendrauti tik su vienu lankytoju.

9. LCVA skaityklos dirba nuo 9 val. iki 16 val.

10. Rašytinių dokumentų saugykloje patalpų išvėdinimui ir darbo vietų dezinfekavimui skelbiamos sanitarinės valandos:

- nuo 10 val. iki 11 val.;

- nuo 12 val. iki 13 val.;

- nuo 14 val. iki 15 val.

Sanitarinių valandų metu visi lankytojai privalo išeiti iš skaityklų patalpų ir pasiimti su savimi visus asmeninius daiktus.

11. Nerekomenduojama lankytis archyve rizikos grupės asmenims (60 metų ir vyresniems bei lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims („Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas sąrašas“, patvirtintas Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483)).

 

 

 

 

III SKYRIUS

LANKYTOJŲ REGISTRAVIMAS APSILANKYMUI (DARBUI) LCVA SKAITYKLOSE IR APTARNAVIMAS SKAITYKLOSE

12. Lankytojai į LCVA skaityklas priimami tik iš anksto užsiregistravę telefonu bei gavę skaityklos darbuotojo patvirtinimą dėl registracijos.

13. Registruodamiesi lankytojai skaityklos darbuotojams nurodo pageidaujamą atvykimo į skaityklą laiką. Gavę skaityklos darbuotojo patvirtinimą dėl registracijos, lankytojai dokumentų užsakymus atsiunčia šio Aprašo 20 punkte nurodytais elektroninio pašto adresais.

14. Lankytojams archyvo skaitykloje leidžiama dirbti 4 valandas, kas valandą darant 1 valandos pertrauką. Pertraukos skiriamos patalpų ir darbo vietų dezinfekavimui. Sanitarinių valandų metu lankytojai privalo palikti archyvo patalpas.

Rašytinių dokumentų skaitykloje lankytojui suteikiama tik 1 darbo vieta (darbui su mikrofilmais arba darbui su bylomis).

15. Darbo skaitykloje laiko trukmė skaičiuojama nuo registracijoje nurodyto laiko pradžios. Laiku neatvykus į skaityklą, darbo skaitykloje laiko trukmė nepratęsiama, lankytojas turi registruotis iš naujo.

16. Užsakytus dokumentus ar mikrofilmus lankytojams į darbo vietas pristato archyvo darbuotojai.

17. Perskaitytus dokumentus lankytojas palieka darbo vietoje.

18. Baigęs darbą skaitykloje, lankytojas informuoja skaityklos darbuotoją.

19. Lankytojai, norintys atvykti į LCVA skaityklas, iš anksto registruojami telefonais:

19. 1. Rašytinių dokumentų skaitykla – tel. (8 5) 247 7808;

19. 2. Fotodokumentų skaitykla – tel. (8 5) 247 7822;

19. 3. Garso ir videodokumentų skaitykla – tel. (8 5) 247 7825;

19. 4. Kino dokumentų skaitykla – tel. (8 5) 247 7824.

20. Užsakymus dokumentams siųsti:

20. 1. Rašytinių dokumentų skaitykla – lcvaskaitykla@archyvai.lt ;

20. 2. Fotodokumentų skaitykla – jurate.katiliene@archyvai.lt ;

20. 3. Garso ir videodokumentų skaitykla – giedre.maciuleviciene@archyvai.lt ;

20. 4. Kino dokumentų skaitykla – rolandas.skarbauskas@archyvai.lt .

 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-05-04 07:59