O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. llma@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Darbuotojai

Irena Krejerienė

2015-10-08

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

- tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

- teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus archyvo vadovybei, auditoriams, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovybei bei finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;                                 

- rengia archyvo išlaidų sąmatų projektus, sudaro ir tikslina archyvo išlaidų sąmatas pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą archyvo asignavimų paskirstymą;

- teikia archyvo direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

- vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais;

- rengia archyvo finansinę atskaitomybę ir teikia ją Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos respublikos vyriausybės finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui jų nustatyta tvarka ir terminais;

- vizuoja arba pasirašo apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;

- vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, archyvo vadovo pavedimus.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, informacijos apsaugą ir teikimą, buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės organizavimą ir tvarkymą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- turėti ne žemesnį kaip aukštasis neuniversitetinis arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų finansinio – buhalterinio darbo patirtį;    

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- rengti archyvo finansinius dokumentus;

- savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, mokėti dirbti kompiuteriu, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo reikalavimus;

- būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti.

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-02-13 10:20