O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. llma@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Darbuotojai

Rasa Adomavičienė

2015-10-08

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

- teikia skaitytojams konsultacijas, pagalbą atrenkant dokumentus, išduoda apyrašus, bylas ir temines korteles;

- registruoja skaitytojus, pildo bylų, už kurių sudarymą yra atsakingas, dokumentų registrus;

- užsako skaitytojams kopijas, šifruoja jas, daro jų apskaitą;

- priima prašymus dėl faktus patvirtinančių dokumentų išdavimo, parengia ir išduoda oficialius archyvo dokumentus;

- teikia informaciją archyvo veiklos dokumentų pagrindu teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja dokumentų katalogavimo ir kituose informacijos ir paieškos priemonių kūrimo darbuose;

- dalyvauja rengiant teisės aktų projektus skaityklos darbo bei kitais skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

- vykdo archyvo vadovybės pavedimus, atsiskaito už atliktą darbą.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, informacijos apsaugą ir teikimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- turėti aukštąjį humanitarinį išsilavinimą, žinoti Lietuvos kultūros istoriją, kultūros ir meno, švietimo įstaigų ir organizacijų veiklą, meno rūšis ir žanrus, meno kūrėjų ir meno mokslininkų atstovus, nuolat gilinti ir atnaujinti savo žinias;

- mokėti savarankiškai dirbti, pasirinkti metodus ir sprendimo būdus. Turėti darbo su dokumentais įgūdžių ir 3-4 metų darbo stažą;

- sugebėti susikaupti, ilgai intensyviai dirbti kartais monotonišką darbą, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti darbo kompiuteriu pagrindus, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo reikalavimus;

- turėti užsienio kalbos pagrindus.

 

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-03-20 07:02