O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. llma@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Darbuotojai

Jovita Geibavičienė

2015-10-08

 

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

- skaitmenina archyvo apskaitos dokumentus;

- skaitmenina ir kopijuoja archyvo saugomus dokumentus vartotojų ir darbuotojų užsakymu;

- dalyvauja kuriant ir papildant archyvo Elektroninio archyvo informacines sistemas;

- vykdo archyvo turto priežiūrą, inventorinimą ir nurašymą;

- organizuoja archyvo viešuosius pirkimus, tvarko pirkimų dokumentaciją;

- atsako už gautos korespondencijos priėmimą, gautų ir siunčiamųjų dokumentų registravimą, dokumentų paskirstymą darbuotojams, archyvo dokumentų išsiuntimą;

- tvarko archyvo veiklos dokumentus, personalo dokumentaciją, darbuotojų asmens bylas, rengia atostogų grafikus;

- vykdo archyvo vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus, atsiskaito už atliktą darbą.

 

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, informacijos apsaugą ir teikimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, domėtis Lietuvos kultūros istorija, kultūros ir meno, švietimo įstaigų ir organizacijų veikla, nuolat atnaujinti specialybės žinias;

- mokėti savarankiškai dirbti, sugebėti rasti reikiamus sprendimus;

- mokėti bendrauti su įvairaus išsilavinimo ir įvairias pareigas užimančiais žmonėmis, išlaikyti diskretiškumą lankytojų, darbuotojų ir dokumentų atžvilgiu;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti darbo kompiuteriu pagrindus, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo reikalavimus;

- turėti užsienio kalbos pagrindus;

- būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.

 

 

 

 

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-02-10 08:41