O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. llma@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Darbuotojai

Rūta Žemaitytė

2015-10-08

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

 

- palaiko ryšius su Lietuvos meno kūrėjų, meno mokslininkų atstovais, kūrybinėmis ir kt. organizacijomis, kaupia informaciją apie Nacionalinio dokumentų fondo papildymo vertus dokumentus;

- priima Nacionalinio dokumentų fondo papildymui fizinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentus;

- tvarko įvairių meno srities atstovų (literatūros, dailės, muzikos, teatro ir kt.), kultūrininkų, šeimų, giminių, kolekcijų didelės apimties, sudėtingus fondus, pertvarko juos, tobulina aprašymus;

- sudaro sutvarkytų, pertvarkytų ar papildytų fondų apskaitos dokumentus, teikia juos svarstyti ir derinti archyvo Dokumentų ekspertų komisijai;

- rengia straipsnius, publikacijas, parodas;

- rengia teisės aktų projektus asmenų, kolekcijų ir nevalstybinių organizacijų fondų kaupimo, tvarkymo bei kitais skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

- padeda rengti atsakymus į teminius paklausimus, teikia skaitytojams ir kitiems darbuotojams reikalingą informaciją;

- vykdo archyvo vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus, atsiskaito už atliktą darbą.

  

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, informacijos apsaugą ir teikimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų srities išsilavinimą, profesinių žinių ir archyvinio darbo patirties;

- žinoti Lietuvos kultūros istoriją, kultūros ir meno, švietimo įstaigų ir organizacijų veiklą, meno rūšis ir žanrus, meno kūrėjų ir meno mokslininkų atstovus, nuolat gilinti ir atnaujinti savo žinias;

- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, pasirinkti metodus ir sprendimo būdus;

- sugebėti vertinti kultūros procesus, atrinkti vertingiausius, charakteringiausius dokumentus, suvokti atsakomybę už kaupiamų ir tvarkomų dokumentų fizinį ir turinio saugumą;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo reikalavimus;

- turėti užsienio kalbos pagrindus;

- būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti su žmonėmis;

- nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-02-10 08:39