O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. llma@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Darbuotojai

Rasa Vaškaitė

2015-10-08

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

- organizuoja skyriaus darbą, atsako už skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, pagal skyriaus kompetenciją atsako už įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą, reikalingų teisės aktų parengimą;

- užtikrina saugomų dokumentų apskaitos tvarkymą, informacijos paieškos priemonių ir sistemų rengimą;

- kuria ir papildo Elektroninio archyvo informacinės sistemos (LAFS/EAIS) aprašus;

- tvarko saugomų archyve dokumentų apskaitą, rengia dokumentus apie fondų sudėtį ir turinį, dalyvauja dokumentų kaupimo, tvarkymo, publikavimo ir kituose skyriaus darbuose;

- pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant archyvo metų veiklos planų projektus;

- duoda pavedimus skyriaus darbuotojams, juos konsultuoja, kontroliuoja duotų pavedimų vykdymą;

- nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

- pagal kompetenciją atstovauja skyriui;

- vykdo archyvo direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, informacijos apsaugą ir teikimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

- turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų srities išsilavinimą, profesinių žinių ir archyvinio darbo patirties;

- žinoti Lietuvos kultūros istoriją, kultūros ir meno, švietimo įstaigų ir organizacijų veiklą, meno rūšis ir žanrus, meno kūrėjų ir meno mokslininkų atstovus, nuolat gilinti ir atnaujinti savo žinias;

- mokėti savarankiškai spręsti skyriaus darbe kylančius klausimus, savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir skyriaus darbą;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo reikalavimus;

- turėti užsienio kalbos pagrindus;

- būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti su žmonėmis;

- nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-02-10 08:38