O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. llma@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Darbuotojai

Rūta Mielkutė

2015-10-08

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

- vykdo teisės aktuose nustatytą dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo priežiūrą priskirtose valstybės kultūros, meno mokymo įstaigose;

- planuoja ir atlieka priskirtų valstybės įstaigų dokumentų valdymo ir archyvų būklės patikrinimus, konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą įstaigų darbuotojams dokumentų ir archyvų  valdymo, saugojimo, naudojimo ir perdavimo valstybės archyvams klausimais;

- vertina priskirtų valstybės įstaigų pateiktus derinti apskaitos dokumentų duomenis, teikia dėl jų išvadas, pastabas ir siūlymus bei teikia juos derinti archyvo direktoriui;

- teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia priskirtų valstybės įstaigų veiklos dokumentų vertės ekspertizės ir dokumentų saugojimo terminų klausimus;

- teikia pasiūlymus dėl valstybės įstaigų, perduodančių dokumentus archyvui, sąrašo papildymo, patikslinimo ir pakeitimo;

- teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų veiklos dokumentais, turinčiais išliekamąją vertę;

- teikia informaciją dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams asmenims;

- priima valstybiniam saugojimui priskirtų valstybinių įstaigų veiklos dokumentus: patikrina bylų antraštes, šifrus, datas pagal apyrašus, ištaiso rastus trūkumus; patikrina bylų lapų numeraciją, ištaiso netikslumus ir klaidas; patikrina bylų sutvarkymo ar fondo pažymas, parengia dokumentų priėmimo-perdavimo aktus;

- priima valstybiniam saugojimui nevalstybinių įstaigų ar organizacijų dokumentus, daro priimamų dokumentų vertės ekspertizę, dokumentų sąrašus; tvarko juos ir sudaro jų apskaitosdokumentus; 

- rengia seminarus dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo klausimais;

- dalyvauja archyvo Dokumentų ekspertų komisijos veikloje, rengia archyvo dokumentacijos planus, dokumentacijos planų papildymų, dokumentų registrų sąrašus;

- teikia informaciją įstaigoms ir asmenims skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

- teikia duomenis skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimui, nustatyta tvarka atsiskaito už darbą;

- vykdo kitus su archyvo ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;

 - būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, informacijos teikimą ir saugojimą;

- gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus dokumentų ir archyvų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;

- gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;

- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Outlook Express, Internet Explorer)

- gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;

- turėti užsienio kalbos pagrindus.

 

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-09-12 11:18