Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Konkursai

 

 

 

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorius (toliau – Direktorius) yra įstaigos vadovas.

 

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Direktoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – Archyvas) veiklai administruoti, kad būtų užtikrintas Archyvo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija), nustatytų funkcijų, taip pat įstatymų ir kitų teisės norminių aktų vykdymas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Archyvo vidaus administravimo – ir specialiosios veiklos srities – viešojo administravimo, susijusio su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų įstatymų ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų įgyvendinimu, – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

 VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, materialinių išteklių valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;

4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, informacijos teikimą ir teisės aktų rengimo tvarką;

4.4. gebėti savarankiškai organizuoti savo bei kolektyvo veiklą;

4.5. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, gebėti numatyti Archyvo veiklos strategiją;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Outlook Express, Internet Explorer programomis);

4.7. pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokėti rusų kalbą ir vieną iš šių kalbų – anglų, vokiečių arba prancūzų.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atliekašias funkcijas:

5.1. sprendžia Archyvo kompetencijos srities klausimus ir asmeniškai atsako už Archyvui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą;

5.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

5.3.  užtikrina kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;

5.4. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus, vykdomų programų sąmatas;

5.5. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui Archyvo veiklos ir finansines ataskaitas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

5.6. priima įsakymus ir atsako už jų vykdymo kontrolę;

5.7. tvirtina Archyvo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis sąrašus, pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

5.8. koordinuoja ir kontroliuoja Archyvo administracijos padalinių veiklą;

5.9. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, vertina jų tarnybinę veiklą;

5.10. užtikrina racionalų ir taupų skirtų asignavimų ir turto naudojimą, veiksmingą Archyvo vidaus kontrolę;

5.11  užtikrina, kad Archyvo finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

5.12. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pagal kompetenciją surašo protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, taiko nuobaudas asmenims, padariusiems administracinius nusižengimus;

5.13. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie Archyvo veiklą;

5.14. koordinuoja ir organizuoja atliekamų dokumentų skaitmeninimo nacionalinių ir tarptautinių projektų darbus;

5.15. atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;

5.16. vykdo kitus su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimu susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo veiklos tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

 

_______________

 

 

                                                                                                         

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Informacijos ir sklaidos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriaus veiklos tikslams ir funkcijoms Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – archyvo) dokumentų valdymo bei naudojimo, informacijos teikimo ir sklaidos, informacinių paieškos sistemų tobulinimo srityse vykdyti.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto pareigybei priskiriama specialiosios veiklos sritis – informacijos teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims apie archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus bei prieigą prie jų.

 

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, rengimą, aprašymą, tvarkymą ir naudojimą bei informacijos teikimą;

4.3. gebėti aiškiai, logiškai, sklandžiai žodžiu ir raštu dėstyti mintis, bendrauti;

4.4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, DVS.

4.6. mokėti rusų ir lenkų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, gebėti skaityti ir suprasti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio dokumentus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS

TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. teikia archyvo dokumentų pagrindu informaciją ir konsultacijas institucijoms ir asmenims teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

5.2. pildo fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema archyvo dokumentų pagrindu, teikia jiems patvirtintas dokumentų kopijas ir išrašus teisės norminių aktų nustatyta tvarka;

5.3. aprašo archyvo dokumentus, rengia ir tobulina dokumentų informacijos paieškos sistemas (fondų apyrašus; pažymas apie fondus; asmenvardžių, vietovardžių, dalykines rodykles ir kt.);

5.4. vykdo dokumentų sklaidą telekomunikacijos priemonėse ir virtualioje erdvėje;

5.5. rengia dokumentų publikacijas, informacinius leidimus, parodas;

5.6. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

__________________

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-03-20 08:30