Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Alfonsas Tamulynas

2018-12-27

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • administruoja archyvo administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą;
 • teikia informaciją apie archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;
 • organizuoja ir kontroliuoja archyvo administracijos padalinių veiklą bei teikia pasiūlymus archyvo direktoriui administracijos padalinių veiklos gerinimo klausimais;
 • atlieka archyvo direktoriaus funkcijas, jam laikinai nesant;
 • rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su dokumentų ir archyvų valdymu ir naudojimu, projektus;
 • rengia archyvo veiklos dokumentus ar jų projektus;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų;
 • nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
 • organizuoja ir vykdo archyvo profilio dokumentų paiešką Lietuvos bei užsienio šalių dokumentų saugyklose ir teikia pasiūlymus archyvo direktoriui dėl šių dokumentų kopijų įsigijimo;
 • organizuoja archyvo Dokumentų ekspertų komisijos veiklą, dalyvauja kitų komisijų ir darbo grupių darbe;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio archyvo direktoriaus pavedimus.
 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis bei šiuo pareigybės aprašymu;gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, naudojimą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir analizuoti archyvo administracijos padalinių veiklą; savarankiškai pasirinkti veiklos metodus, priimti sprendimus.
 • žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įformavimo reikalavimus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo B2 ir lenkų kalbą A2 lygmenimis;
 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-02-11 14:24