Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbuotojai

Neringa Češkevičiūtė

2018-12-31

 

 Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • teikia archyvo dokumentų pagrindu informaciją ir konsultacijas institucijoms ir asmenims teisės norminių aktų nustatyta tvarka.
 • organizuoja pažymų archyvo dokumentų pagrindu rengimą, patvirtintų dokumentų kopijų, išrašų institucijų ir asmenų prašymuose nurodytų faktų patvirtinimui išdavimą, teisės norminių aktų nustatyta tvarka;
 • nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
 • rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su dokumentų ir archyvų valdymu ir naudojimu, projektus; teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro teikiamų teisės aktų projektų;
 • organizuoja ir koordinuoja archyvo dokumentų aprašymo tobulinimą, informacijos paieškos priemonių rengimą ir metodinius nurodymus vykdomų darbų klausimais;
 • koordinuoja archyvo viešuosius ryšius;
 • sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir asmeniškai atsako už skyriui nustatytų funkcijų vykdymą, veiklos rezultatus, už skyriaus vidaus administravimą ir priimtų sprendimų pasekmes;
 • koordinuoja ir rengia archyvo dokumentų pagrindu dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas, vykdo jų sklaidą elektroninėje erdvėje;
 • teikia siūlymus archyvo vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais.
 • rengia ir teikia archyvo direktoriui (jo pavaduotojui) skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
 • rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinimui archyvo direktoriui, rengia kitus su skyriaus veikla susijusius dokumentus;
 • dalyvauja archyvo dokumentų ekspertų komisijoje, kitose komisijose ir darbo grupėse;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio archyvo direktoriaus pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos krypties išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės archyvų sistemoje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, DVS;
 • žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įformavimo reikalavimus;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu. Mokėti rusų ir lenkų kalbas įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu.
 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2019-02-11 14:23